Proaktiv arbejdsmiljøindsats hos Arla Foods Inbound Logistics

Arla Foods’ tre kørselscentre og ”Vognpark og værksted” med ansvar for tankbilerne har siden 2008 arbejdet strategisk og systematisk med at skabe et godt arbejdsmiljø i samarbejde med NIRAS JOBLIFE. Det har givet markante resultater, der er opnået dels gennem strategiske beslutninger i det fælles arbejdsmiljøudvalg AMO Logistik DK, dels gennem et aktivt arbejdsmiljøarbejde på de tre lokale kørselscentre.

AMO Logistik DK består af kørselschefen og næsteformanden i arbejdsmiljøudvalget fra hvert af de tre kørselscentre, chefen for ”Vognpark og værksted” samt formand for udvalget Peter Sørensen, Director Inbound Logistic – en sammensætning, der gør udvalget beslutnings- og handlekraftigt.

Udvalget har opnået en lang række resultater via strategi, systematik og retningslinjer, og sammensætningen af deltagerne i AMO Logistik DK gør, at beslutninger kan implementeres direkte i hverdagen på de tre kørselscentre. Det tætte samarbejde mellem kørselscentrene med chauffører og autoværkstederne og vognparkområdet medfører stor forståelse mellem de to områder til gavn for hele Inbound-området.

NIRAS JOBLIFE har supporteret AMO Logistik DK og kørselscentrene siden 2008. I alle årene har deltagerne i AMO Logistik DK været kendetegnet ved et fantastisk engagement og holdning, et godt samarbejde og ligeværdighed. Det har skabt et fælles commitment, som er basis for en række flotte resultater.

Områder med udfordringer

Transportområdet er en branche med mange udfordringer, som bl.a. trafiksikkerhed (specielt om vinteren), skiftende arbejdstider, nattevagter og alene-arbejde, og i forlængelse heraf kommunikation.

For Arla Foods chauffører kommer desuden de skiftende arbejdssteder hos både landmænd og mejerier, håndtering af slanger, bilvask og meget mere. Samtidig har de ansatte på autoværkstederne en lang række arbejdsmiljøudfordringer inden for områder som ergonomi, ulykker, støj, kemi m.v.

Fælles retningslinjer sat i system

Formålet med AMO Logistik DK er at opnå synergi og sætte klare og ens mål, rammer og retningslinjer for medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel i hele landet. Initiativerne til fælles retningslinjer kan komme både fra AMO Logistik DK og fra de lokale arbejdsmiljøudvalg. Udvalgene starter med en politik og strategi, og på denne baggrund udarbejdes retningslinjer, værktøjer og implementeringsplaner.

Arbejdet er blevet systematiseret, så der i dag er et fælles arbejdsmiljøledelsessystem, som er opbygget samtidigt med implementeringen. Handlinger styres i den fælles handlingsplan Plan A, hvilket sikrer overblik. Det har haft stor betydning for resultaterne.

En ensartet håndtering danner grundlag for større trivsel og tilfredshed blandt chaufførerne og giver større fleksibilitet ved fx flytning af biler rundt i landet, da sikkerhedsforholdene omkring bilerne er ens. I forbindelse med årsplanlægningen tænkes fællesindsatser og fælles uddannelser ind i tilknytning til de lokale årsplaner, og hvor det har været muligt er indsatserne tænkt sammen med samarbejdsudvalget (SU). Der har bl.a. været uddannelser inden for kommunikation, for at de lokale indsatser lykkes bedst muligt.

Fokus på mange emner

Gennem årene har Arla arbejdet med en lang række emner – for eksempel:

 • Samordning af arbejdsmiljøansvar og -opgaver med alle mejerier, hvor mælken indvejes – i daglig tale kaldet ’grænsefladeaftaler’, som også omfatter eksterne miljøer. Dermed undgås gråzoner mellem ansvar for mejeri og indtransport.
 • Ulykkesforebyggelse, herunder sikkerhedskultur samt registrering og behandling af ulykker. Der registreres ’SAFE’ (Sikkert Arbejdsmiljø For Enhver), som både kan være tilløb til ulykker og forbedringsforslag, og her har man bl.a. arbejdet med standarder for sikkerhed omkring biler og i forbindelse med vinterforhold.
 • Arbejdet i arbejdsmiljøgrupperne med fokus på opgaver, roller og ansvar samt stillingsbeskrivelser.
 • Kemiske produkter med fokus på ensretning og arbejdspladsbrugsanvisninger m.v.
 • Arbejdspladsvurdering – for ca. 3 år siden indførte Arla kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø efter den anerkendende metode, som nu også er implementeret i den fysisk APV, da metoden blev en succes.
 • Sikkerhedsgennemgange og instruktion af nyansatte
 • Egen-indsats, bl.a. med årlig gennemgang/audit af NIRAS JOBLIFE
 • Sundhed (indsatser og sundhedstjek), alkoholpolitik, fravær og trivsel
 • Holdninger blandt ledelse og medarbejdere

Mål og resultater

Der er sat 3-årige mål, som AMO Logistik DK gør status på under 4 årlige møder. I 2015 er målene:

 • Ulykkesfrekvens på max. 8
 • Fraværsprocent under 3
 • Barometerresultat på min. index 85

Gennem årene har Arlas arbejdsmiljøorganisation opnået markante resultater. Indsatserne for at øge trivslen har betydet, at Barometer-indexet er steget fra index 74 i 2011 til index 87 i 2014. Ved en aktiv indsats for at reducere ulykkesfrekvensen med fokus på SAFE steg antallet af registreringer pr. måned fra 18 i januar til 79 i juni alene i 2014, og ulykkesfrekvensen er faldet fra 21 i 2013 til 15 i 2014.

Egen-indsatsen er sat i system, og den årlige audit viser et flot resultat med fuld implementering i hverdagen lokalt.

Arbejdet i AMO Logistik har medført større fokus på arbejdsmiljøet. Vi har behandlet alle ideer fra vores lokale AMO-organisationer og besluttet nogle fælles indsatsområder. Det betyder, at alle vores medarbejdere uanset garage arbejder med det samme fokus ud fra de samme mål,

Besøg fra Arbejdstilsynet har kun givet grønne smileys og rosende ord. De resultater og det forbedrede arbejdsmiljø, vi har opnået såvel på vores værksteder som i vores daglige drift, er fantastiske og kommer bl.a. til udtryk i vores opfølgninger på arbejdsmiljø og barometerresultat.

Next Step

Et vigtigt resultat af arbejdet i AMO Logistik DK og de lokale arbejdsmiljøorganisationer er det høje niveau, som man nu arbejder med arbejdsmiljø på. Man er klar på at tage udfordringer op, også når det gælder om at udfordre kulturen eller ændre mangeårige traditioner.

Arbejdsmiljøorganisationerne arbejder nu proaktivt med forebyggelse på højt niveau. Under overskriften ’Fremtidens chauffør 2016’ vil man fx arbejde generelt med forventninger til medarbejdernes indstilling, adfærd og holdning og allerede ved ansættelsen fokusere på attituder, engagement og holdning m.v. I et andet forum arbejdes forebyggende med at sætte rammerne for ’Fremtidens tankbil’ med retningslinjer for den fysiske indretning.

Arbejdsmiljøarbejdet er på den måde blevet løftet fra dialog om sikkerhedskultur og indsats ind i den almindelige drift ved at arbejde med holdning og kultur generelt i samarbejde mellem arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget. Arbejdsmiljørepræsentanterne i udvalget bærer de rette holdninger hjem i egne centre, hvor de aktivt og positivt bidrager til den lokale indsats ved at påvirke holdninger og kultur.