Rigshospitalet kortlægger bygninger for PCB

I forbindelse med en større vinduesudskiftning ønskede Rigshospitalet at undersøge fuger og termoruder for PCB. PCB er et opløsningsmiddel, som kan forekomme i bygninger opført eller renoveret i 1950´erne og frem til 1977, hvor det blev forbudt. NIRAS JOBLIFE har udført kortlægningen på hospitalet.

Rigshospitalet kortlægger bygninger for PCB

Da Rigshospitalet skulle udskifte vinduer på flere af etagerne i det 16 etager høje centralkompleks, igangsatte de en forundersøgelse af bygningsmaterialer for evt. indhold af PCB. Det viste sig, at nogle af de udvendige facadefuger og butylbånd mellem glasliste og rudeglas i termoruder indeholdt PCB i varierende koncentrationer.

Rigshospitalet er opført 1960-78, og vi har derfor rutinemæssigt udtaget prøver ved renovering af vinduer. Her i foråret har vi igangsat en større renovering af vinduer i centralkomplekset, og her har nogle af de seneste prøver vist et relativt højt PCB indhold.”

For at afdække evt. problemer med PCB i indeklimaet blev der i første omgang foretaget indeklimamålinger i lokaler, der blev vurderet til at kunne indeholde de største koncentrationer af PCB. Resultatet af de indledende otte indeklimamålinger viste varierende PCB indhold i et spænd fra 85-600 ng/m3 med et gennemsnit på lige under 300 ng/m3.

Da to af de indledende målinger var over Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi på 300 ng/m3, valgte Rigshospitalet at udvide kortlægningen til at omfatte flere etager for at sikre, at der ikke på andre etager var højere indhold af PCB i indeluften.

Næste skridt er at vurdere mulige afværgetiltag som f.eks. ændringer af ventilationsanlæggets driftsindstillinger og ekstra rengøring. Der er derfor parallelt med luftmålinger iværksat undersøgelse af rengøringskvaliteten i lokaler, hvor der er foretaget vinduesudskiftning samtidig med at ventilationssystemets kapacitet og potentiale i forhold til at reducere PCB indholdet i indeluften undersøges.

Rigshospitalet arbejder med en samlet strategi for renovering af hospitalets vinduer og bygninger, der vil mindske PCB indholdet i bygningsmaterialer og derved bringe PCB i indeklimaet så tæt på nul som muligt.

Som rådgiver har NIRAS JOBLIFE stor erfaring med at kortlægge bygninger for at finde frem til PCB forekomster og vurdere, hvor der er behov for renovering.

Vi er et tværfagligt team, som står for kortlægningen, så vi kommer hele vejen rundt om PCB problematikken. Vi både screener byggemassen, udarbejder handlingsplaner, gennemfører udbud, rådgiver om renovering, affaldshåndtering og risiko for miljøforurening af tilstødende arealer. Vi rådgiver også om de arbejdsmiljømæssige forhold der er i forbindelse med håndtering af PCB og vurderer den samlede økonomi for forløbet inkl. renovering.

Fakta om PCB
PCB (polychlore
ret biphenyl) er et opløsningsmiddel, som kan spredes til indeklimaet og til omkringliggende arealer fra bygningsmaterialer. PCB kan bl.a. forekomme i fugemasse i bygninger, der er opført eller renoveret i 1950´erne og frem til 1977. Herefter blev stoffet forbudt herhjemme. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det kan være nødvendigt at sætte forebyggende ind over for PCB, da stoffet kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Sundhedsstyrelsen har udgivet pjecen ”PCB og sundhed” som beskriver ved hvilke niveauer af PCB forekomster i indeklimaet der skal gribes ind. Der er fastlagt følgende to aktionsværdier:

  • Koncentrationer over 3000 ngPCB/m3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse
  • Koncentrationer i intervallet 300 – 3000 ng PCB/m3 luft indebærer, at der på sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng PCB/m3.