Strategi for håndtering af PCB – pilotprojekt på Selsmoseskolen

NIRAS JOBLIFE har rådgivet Høje-Taastrup Kommune om en strategi for håndtering af PCB-forekomster i kommunens ejendomsportefølje på 270.000 m2 fordelt på 600 bygninger. Der er bl.a. udarbejdet en porteføljeprofil, som består af en vurdering af risikoen for PCB.

Strategi for håndtering af PCB – pilotprojekt på Selsmoseskolen

Ud fra porteføljeprofilen har Høje-Taastrup Kommune undersøgt de bygninger med størst risiko for høje koncentrationer af PCB i indeklimaet. På Selsmoseskolen blev der fundet PCB i indeluften på op til 2.000 ng/m3 i enkelte lokaler. Kilden til de høje værdier af PCB er vurderet til at være fuger mellem betonelementer samt fuger mellem vinduer og beton.

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal der inden for to år være iværksat en varig løsning for at nedbringe indholdet af PCB i luften til under 300 ng/m3. Der er derfor igangsat et pilotprojekt på skolen, som NIRAS JOBLIFE udfører. På sigt skal PCB-indholdet i indeluften nedbringes ved implementering af en række successive tiltag. Til evaluering af hvilke tiltag, der er nødvendige, udføres der pilotforsøg i én af i alt syv blokke, hvor der tidligere er konstateret PCB koncentrationer i indeluftmålinger på op til 2.000 ng/m3.

Prioriterede afværgetiltag

På baggrund af resultater af materialeprøver og luftkoncentrationer udarbejdes en prioriteret liste med tiltag. De tiltag, som vurderes mest effektive, udføres først, hvorefter der måles. Hvis PCB koncentrationen forstsat ikke er bragt ned i indeluften til under 300 ng/m3, fortsættes til næste tiltag på den prioriterede liste, hvorefter der igen måles, og så fremdeles.

Tiltagene opdeles i fjernelse af kilder, forsegling af kilder og fortynding af PCB i indeluften ved effektiv ventilation. Ved fjernelse udtages PCB-kilden fra bygningen. Ved forsegling overfladebehandles bygningsdelen, fx med et produkt, som er diffusionstæt over for PCB, sådan at PCB’en, som er adsorberet eller migreret ind i et materiale, forhindres i at afdampe.

Vurderingen er, at fjernelse af både primære og væsentlige sekundære kilder sammen med øget ventilation og forsegling af materialer, der har været i kontakt med højt koncentrerede fuger, vil have den største virkning i at nedbringe PCB niveauet i indeklimaet.

Pilotprojektets metode

Med afsæt i den udførte kortlægning har Høje-Taastrup Kommune valgt at gennemføre et pilotprojekt, der omfatter følgende tiltag:

  • Fjernelse af ud- og indvendige fuger i facader ved udskiftning af vinduesfag.
  • Etablering af balanceret ventilationssystem.
  • Forsegling med silikatspærre eller lignende af materialer, der har siddet op mod fuger med højt indhold af PCB (primærkilder).
  • Eventuelt fjernes prioriterede sekundære kilder som fx linoleumsgulve eller akustikplader i lofter.

Der udføres løbende kontrolmålinger i pilotprojektets lokaler og i et referencelokale, hvor målinger udføres iht. veldefinerede måleprogrammer.

Gennem projektet er der en løbende dialog mellem kommunen, ansatte, børn og forældre. Det sker eksempelvis via informationsmøder og opslag på skolens hjemmeside om resultater og kommende tiltag.

Pilotprojektet forventes afsluttet til oktober, hvorefter det besluttes, om de valgte afværgetiltag skal implementeres på resten af skolen.