Værdi både under og efter auditering af AVA’s psykiske arbejdsmiljø

Mange virksomheder oplever, at det kan være udfordrende at auditere det psykiske arbejdsmiljø, da det er sværere at ’kontrollere’ medarbejdernes adfærd på dette område, end det er på andre – fx i forhold til sikkerheden. For at opnå gode, tydelige resultater fra auditeringen af et psykisk arbejdsmiljø auditeres denne type gennem gruppeinterviews. Det sikrer samtidig en god proces for både de auditerede og auditor.

NIRAS JOBLIFE samarbejdede i november 2014 med AffaldVarme Aarhus (AVA) om at auditere deres psykiske arbejdsmiljø. AVA har tidligere besluttet at udføre værdibaseret auditeringer, hvilket betyder, at der ikke er fokus på at kontrollere egen adfærd, men at det derimod klarlægges, hvorhenne arbejdsmiljøet kan blive endnu bedre.

AVA ønskede, at hele organisationen blev auditeret, og at alle medarbejdere skulle være repræsenteret. Ud fra NIRAS JOBLIFE anbefalinger sammensatte AVA 12 grupper med ca. 8-10 medarbejdere i hver. De var opdelt i afdelinger, men med spredning i faggruppe, anciennitet, køn og alder. Lederne fra de forskellige afdelinger blev samlet og auditeret i grupper for sig, og også en gruppe med arbejdsmiljørepræsentanter blev samlet. Henover tre dage auditerede erhvervspsykolog Marie Isolde Müller samtlige 12 grupper i psykisk arbejdsmiljø.
Gruppeinterviews var en succes

Alle 12 grupper blev bl.a. stillet følgende spørgsmål: Hvordan arbejder vi med trivsel? Hvilke faktorer påvirker din trivsel positivt? Hvilke faktorer påvirker din trivsel negativt? Hvad kan du selv gøre for at øge trivslen i gruppen? Ved at stille disse spørgsmål kunne AVA orientere sig om, hvad der rørte sig hos medarbejderne inden for trivsel. Det fremgik tydeligt, at både positive såvel som negative faktorer gik igen på tværs af hele organisationen.

Undervejs have Marie Isolde Müller som auditor ansvaret for at komme ind på, om relevante forhold fra ledelsessystemet såsom handleplan på trivselsmålinger og stresspolitik var kendt af de auditerede. Udover at præsentere et godt overblik over, hvad der rørte sig hos medarbejderne ift. trivslen, havde gruppeinterviewene også en stor værdi for de auditerede undervejs, da medarbejderne fik indsigt i, hvordan de hver især oplevede trivslen. I flere tilfælde indgik medarbejderne aftaler om trivslen undervejs i gruppeinterviewene. Flere medarbejdere fortalte efterfølgende, at auditten havde været en god oplevelse, og at ”det var dejligt at kunne snakke frit om emnerne”. En enkelt medarbejde udtalte endda, at ”det var det bedste møde, jeg har været til, mens jeg har været her”.

Fra tvivlspørgsmål til håndfast metode

På baggrund af interviewene udarbejdede NIRAS JOBLIFE en auditrapport, der både indeholdt gennemgående forbedringsforslag på tværs af hele AVA samt afdelingsspecifikke forslag. Auditeringen havde stor værdi for AVA – både undervejs i gruppeinterviewene og efterfølgende. Resultaterne bidrog til to nye årsmål, hvilket bl.a. betyder, at AVA netop nu arbejder med ressourcekortlægning set i forhold til de ansattes funktionsbeskrivelser og fremtidige opgaver. Herefter følger en plan for medarbejdernes kompetenceudvikling.

Dermed er auditeringen af det psykiske arbejdsmiljø blevet vendt fra en udfordrende opgave med mange tvivlspørgsmål til en mere håndfast metode, hvor både medarbejderne, lederne og organisationen oplever en stor værdi under og efter auditeringen.