Mock Up Laboratorium

Projektering forbedres ved hjælp af Mock Up. Det er billigere at flytte streger på tegninger end at flytte vægge i det færdige byggeri – ikke desto mindre er der til tider behov for ombygning kort efter ibrugtagning! Joblifes mobile Mock Up Laboratorium gør det muligt at teste byggeriets indretning, flow og pladsforhold allerede i projekteringsfasen. På den måde kan du imødegå udfordringer tidligt i processen og spare ressourcer.

Joblife har to mobile Mock Up Laboratorier, som gør det let at opbygge 1:1-modeller af et rum eller rumforløb. Disse fuldskalamodeller danner rammen for afprøvninger af fx indretning, flow og pladsforhold og er et effektivt supplement til tegninger og computermodeller i arbejdet med at sikre den nødvendige funktionalitet i første forsøg.

Brug af Mock Up giver bedre udnyttelse af ressourcerne. Det bidrager til at sikre optimal udnyttelse af arealer, både når det gælder standardrum og mere specialiserede lokaler. Ved at simulere relevante arbejdsgange og funktioner i Mock Up Laboratoriet kvalificeres de beslutninger om arealbehov og indretning, som kan understøtte gode arbejdsprocesser og et godt arbejdsmiljø for brugerne.

Joblifes Mock Up Laboratorier er mobile og fleksible og kan anvendes såvel hos Joblife som i bygherrens faciliteter eller i tilknytning til byggeriet. Dette sparer brugerne tid og omkostninger til og fra faciliteten.

Brugerinddragelse

Mock Up udgør en enestående ramme for brugerinddragelse, der allerede i projekteringsfasen er et effektivt procesværktøj i projekteringen. Når funktioner og processer simuleres, skabes en fælles forståelse for optimering af arealudnyttelsen samt minimering af arbejdsmiljømæssige belastninger og ulykkesrisici i det færdige byggeri.

Endvidere frigør denne proces brugernes praktiske viden og kompetencer. Det giver både brugerne et større ejerskab til byggeriet og skaber en fælles forståelse for sammenhængen imellem funktionalitet og design.

Procesfacilitering

Simulering af arbejdsfunktioner og indretninger i Mock Up Laboratoriet kan fx foregå systematisk. Her foregår en systematisk afprøvning af klart definerede arbejdsfunktioner. Løbende diskussioner og beslutninger er styret, og målet med seancen er veldefineret. Brug af Mock Up kan også foregå mere innovativt, hvor der eksperimenteres og forløbet er mere åbent og drevet af deltagerne.

Mock Up Laboratoriets fordele:

• Let at afprøve og optimere rumdesign, flow og indretning
• Sætter fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø for brugerne
• Sikrer den nødvendige funktionalitet i første forsøg
• Skaber en ideel ramme for brugerinddragelse
• Giver en fælles forståelse for arealudnyttelsen