PCB-undersøgelser af kommunale bygninger i Billund Kommune

For Billund Kommune har NIRAS JOBLIFE undersøgt 38 af kommunens bygninger for giftstoffer PCB. Der blev i alt konstateret PCB i seks bygninger, dog lå alle værdierne under Sundhedsstyrelsens anbefalede grænse på 300 ng PCB/m3 luft. Koncentrationerne udgør dermed ingen sundhedsrisiko for kommunens ansatte.

PCB-mængden i de seks bygninger var:

 • Vorbasse Skole: 3,322 kg
 • Grindsted Rådhus: 2,595 kg
 • Billund Centret: 0,209 kg
 • Hejnsvig Børnehave: 0,000 kg
 • Søndermarksskolen: 0,001 kg
 • Vestre Skole: 2,721 kg

De lave værdier giver ikke anledning til at gribe ind. Skal der foretages bygningsmæssige ændringer, er der dog behov for påpasselighed, både i forhold til affaldshåndtering og for at undgå kontaminering under arbejdet.

PCB-screening og undersøgelser

Indledningsvis foretog Billund Kommune en screening af kommunens bygningsmasse ud fra bygningernes alder, bygningsart, historik, renoveringer mv. PCB er et opløsningsmiddel, som kan forekomme i bygninger opført eller renoveret i 1950’erne og frem til 1977, hvor stoffet blev forbudt. På baggrund af screeningerne blev der udvalgt 36 bygninger, som var i risikozonen for at indeholde PCB.

Herefter gennemgik NIRAS JOBLIFE bygningerne ud fra oplysninger i BBR-meddelelser og bygningstegninger. I gennemgangen blev der foretaget materialeprøver med særligt fokus på:

 • Fuger og tætninger udført med fugemasse
 • Lim i termoruder
 • Spartelmasser og visse flydemørtler fx til gulve
 • Beton og mørtel (additiv i plast tilsat beton/mørtel)
 • Gulve (acryl, specielle epoxygulve)
 • Gulve i oliefyldte kondensatorer
 • Maling

I de tilfælde, hvor der blev fundet PCB i materialeprøverne, blev der suppleret med luftprøver for at fastslå de relevante aktioner jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger (se mere i boksen til højre).

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsen har udgivet pjecen ”PCB og sundhed”, som beskriver, ved hvilke niveauer af PCB-forekomster i indeklimaet der skal gribes ind. Der er fastlagt følgende to aktionsværdier:

 • Koncentrationer over 3000 ng PCB/m3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse.
 • Koncentrationer i intervallet 300 – 3000 ng PCB/m3 luft indebærer, at der på sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng PCB/m3.