Trivsel

Medarbejdere, der trives på arbejdspladsen, har større overskud og mindre sygdom. God trivsel er først og fremmest vigtigt for den enkelte medarbejder, men også for virksomheden. Medarbejdere der trives er nemlig mere produktive, og de skifter ikke så hyppigt arbejdsplads.

trivsel

Mange arbejdspladser er gode til at identificere medarbejdernes ønsker og behov gennem forskellige former for trivselsundersøgelser. Udfordringen for de fleste virksomheder består herefter i at omsætte resultaterne til handling, som skaber god trivsel. Hvordan skal vi prioritere blandt alle de mange svar, vi har fået, og hvad gør vi nu, er blandt de spørgsmål, vi næsten altid bliver mødt med.

Hos Joblife har vi derfor specialiseret os i proceskonsultation, hvor vi hjælper jer gennem de nødvendige skridt, så I kan gå fra indsigt til konkrete handlinger og højne jeres trivsel.

I Joblife har vi specialiseret os i trivsel og kan rådgive både offentlige og private virksomheder i:

 • Hvad du skal være opmærksom på forud for en undersøgelse
 • Hvilke metoder, der egner sig til hvad
 • Hvordan du tolker de svar, du får
 • Hvordan du skal prioritere
 • Hvilke processer, der bedst omsætter dine medarbejderes ønsker, behov og eventuelle mistrivsel til øget trivsel
 • Hvordan du sætter mål og sikrer, at tiltag bliver implementeret

Vores konsulenter har omfattende erfaring med at arbejde målrettet med at øge medarbejdernes trivsel. Vi ved, at det ikke altid kun er et enkelt håndtag, der skal justeres.

I Joblife har vi haft stor succes med at arbejde med det, vi kalder for integrerede indsatser. Vores resultater viser, at en indsats, der arbejder med en ledelsesdel, en sundhedsdel og en arbejdsmiljødel samtidigt, rykker medarbejdernes trivsel markant.

Når medarbejderne fx giver udtryk for, at de er stressede, handler det ofte om flere ting samtidig, der peger på forhold på arbejdspladsen som fx:

 • For store eller modstridende krav
 • Ubalance mellem kompetencer/viden og opgaver
 • Dialog med ledelse, kolleger eller andre afdelinger opleves som vanskelig
 • Utilstrækkelig håndtering af konflikter og hård tiltaleform

Det kan også dreje sig om faktorer inden for sundhed som fx medarbejderens

 • Søvnkvalitet
 • Kost
 • Motionsvaner

Vores rådgivning trækker på vores konsulenters store erfaring med, hvad der virker og ikke virker, samt den nyeste forskning indenfor trivsel.

Vi tilbyder fx at holde oplæg om:

 • Stress
 • Mobning
 • Konflikter
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Fysisk og psykisk sundhed

Oplæggene kan være en god begyndelse på en proces, der retter sig mod at øge medarbejdernes trivsel. Med en grundlæggende forståelse for sammenhænge og en integreret indsats bringer vi de bedste resultater med os.

Skal vi styrke din virksomheds trivsel på arbejdspladsen? Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog.

Trivselsundersøgelser

Som tidligere beskrevet er det ikke viden om trivsel, de fleste virksomheder mangler. I stedet handler det om, hvordan I kan omsætte indsigter fra eksempelvis en trivselsundersøgelse til en række punkter, som skal implementeres i arbejdsgangen.

Hos Joblife undersøger vi trivsel på en arbejdsplads gennem APV’er (arbejdspladsvurdering) og trivselsundersøgelser. En trivselsundersøgelse er en undersøgelse, som giver et indblik i de forhold, der er på arbejdspladsen. 

Denne undersøgelse foregår både gennem kvalitative undersøgelser såsom fokusgruppeinterviews eller kvantitative målinger og kortlægninger af medarbejdernes trivsel.

Vores undersøgelser er med til at give overskuelige præsentationer af reelle resultater og indsigter. Med kvantitative målinger kan jeres virksomhed få målbare og konkrete resultater. 

Vi kan designe undersøgelsen efter, hvad I ønsker at gå i dybden med, og hvor vi kan tilbyde fleksibilitet i dataindsamlingen ved at udvælge spørgsmål, svarkategorier og design, der passer til netop jeres behov.

Undersøgelserne kan være med til at fremhæve, hvor der er potentielle optimeringsmuligheder for virksomheden med henblik på at forbedre trivslen blandt medarbejderne.

Vores kvantitative undersøgelser af trivsel kan dække:

 • APV kortlægning
 • Sundhed (KRAMSS faktorer)
 • Trivsels- og medarbejdertilfredshedsmåling
 • Sikkerhedskultur
 • Robusthed
 • Social kapital

Sidstnævnte ‘social kapital’ er et begreb, som har vundet indpas på mange danske arbejdspladser, og som definerer, hvordan en arbejdsplads sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø med fokus på samarbejde på tværs af arbejdsfællesskaber. Skab stærke relationer og opbyg tillid gennem transparente beslutningsprocesser og retfærdighed, hvilket påvirker trivsel positivt. 

 

Hvorfor er trivsel vigtigt?

Udover, at øget trivsel mindsker sygdom, holder på ansatte og øger produktiviteten, så fører et øget fokus på trivsel ofte også til mindsket stress, færre konflikter og generelt et bedre psykisk arbejdsmiljø. Stress skal løses i fællesskab og starter ofte hos ledelsen, hvor ledelsen aktivt skal gå ind og motivere de ansatte, skabe trygge rammer og gå ind i eventuelle konflikter.

Et fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø indebærer ofte både stressforebyggelse og læren om konflikthåndtering samt fokus på mobning på arbejdspladsen, muligheden for indflydelse og meningsfuldt arbejde.

Konflikthåndtering er en vigtig egenskab at besidde som organisation og ledelse for optimal trivsel blandt medarbejderne på en arbejdsplads. Som organisation og virksomhed må I hurtigt identificere konflikten samt typen af konflikt og løse den, før den udvikler sig. Det er derfor essentielt for trivsel på arbejdspladsen, at medarbejdere og ledere har et fælles sprog for konflikter, og hvordan de håndteres.

Det kan være svært at finde frem til de vigtigste nedslagspunkter, og hvor I investerer tiden bedst i at forbedre trivslen på arbejdspladsen. De rette kortlægninger og trivselsundersøgelser kan danne grundlag for målrettede prioriteringer og indsatser med stor værdi, som vi hos Joblife kan hjælpe jer med at udpege. 

Hos Joblife hjælper vi også virksomheder med både stressforebyggelse og konflikthåndtering.