Kemi i bygninger

Vi opholder os 80-90 pct. af tiden i indemiljøet. De påvirkninger, som vi udsættes for i indeklimaet, er derfor af stor betydning for vores sundhed og velbefindende.

Man taler om ’den skjulte sundhedsrisiko’, idet bygninger kan indeholde stoffer som PCB, PAH, bromerede og fosforholdige flammehæmmere, bly, kviksølv, asbest og andre kendte problematiske stoffer i indeklimaet. Der har de senere år været meget fokus på PCB i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977.

Fokus på problematiske stoffer i bygningsaffald er også øget gennem årene, og krav om screening for miljøfarlige stoffer som PCB, bly m.v. i bygningsaffaldet øger det fokus på disse stoffer i forbindelse med renovering, ombygning eller nedrivning af bygninger.

I Joblife tilbyder vi bl.a. screening og undersøgelse af bygninger, ekspertviden om de kemiske stoffer i bygningerne og rådgivning omkring håndtering af byggeaffald i forbindelse med renoveringer.

I forbindelse med indeklimaproblematikker arbejder vi ud fra et forløb, der starter med en screening for at afklare indeklimaforhold i forhold til problematiske stoffer. Hvis screeningen peger mod en forurening, går vi videre med en kortlægning gennem prøvetagninger samt en handlingsplan frem til og med en konkret afhjælpning.

Når en bygning skal renoveres eller ombygges, bør affaldshåndteringen af byggematerialerne indarbejdes i processen i god tid forud for projekteringsfasen.

Forløbet opstartes med en bygningsundersøgelse, hvor der udtages materialeprøver af bygningsdelene for at klarlægge tilstedeværelsen af eventuelle problematiske stoffer. Herefter følger en detaljeret kortlægning og angivelse af mængder af uforurenet, forurenet eller farligt affald. Kortlægningen danner grundlag for udarbejdelsen af udbudsmateriale for miljøsanering inkl. en arbejdsbeskrivelse og en tilbudsliste med angivelse af mængder og arealer. I den efterfølgende udførelsesfase miljøsaneres bygningen eller bygningsdelene, der herefter nedrives og bortskaffes som genanvendelige materialer eller som almindeligt byggeaffald.

Konsulenter