Kemi i bygninger

Kemi i bygninger

Miljøscreening og -kortlægning / Kemi i bygninger

Fokus på problematiske stoffer i bygningsaffald er øget gennem årene. Ved nedrivning, renovering eller ombygning af bygninger er der krav om kildesortering af affaldet, så det sikres, at affaldet behandles korrekt og dermed ikke skader miljøet eller vores sundhed. Derudover er renovering og nedrivning af mange bygninger omfattet af kravene for PCB-screening og evt. miljøkortlægning.

Helt præcis skal der foretages screening for, om byggematerialer kan indeholde PCB, hvis bygningen, der skal renoveres/nedrives:

  • Er opført eller renoveret indenfor perioden 1950-1977, og arbejdet vedrører mere end 10 m2 eller frembringer mere end 1 ton affald.
  • Eller hvis renoveringen/nedrivningen omfatter udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

En screening er en indledende undersøgelse af, om der kan være forurenede byggematerialer i bygningsmassen. Viser screeningen, at der er mistanke om forurening foretages en kortlægning, som er en bygningsundersøgelse med prøvetagning. Her kortlægges, hvilke byggematerialer, der er forurenede med fx PCB, asbest og tungmetaller.

I Joblife tilbyder vi bl.a. screening og kortlægning af bygninger, ekspertviden om de kemiske stoffer i bygningerne og rådgivning omkring håndtering af byggeaffald i forbindelse med nedrivning og renoveringer.

Forløbet opstartes med en indledende screening og herefter en bygningsundersøgelse, hvor der udtages materialeprøver af bygningsdelene for at klarlægge tilstedeværelsen af eventuelle problematiske stoffer. Herefter følger en detaljeret kortlægning og angivelse af mængder af forurenet eller farligt affald. Kortlægningen danner grundlag for udarbejdelsen af udbudsmateriale for miljøsanering inkl. en håndteringsplan og en opgørelse med angivelse af mængder og arealer. Ligeledes danner kortlægningen grundlag for, at saneringsarbejdet kan tilrettelægges bedst muligt, samt at der træffes de korrekte sikkerhedsforanstaltninger ifm. med arbejdet.

Kortlægningsrapport indgår som en del af bygherres anmeldelse af forventede mængder og kategorier af affald til kommunen. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før renoverings- eller nedrivningsarbejdet påbegyndes.