Sikkerhedsdatablade

- for kemiske stoffer og produkter

sikkerhedsblad

Lovpligtige sikkerhedsdatablade lavet efter REACH-forordningen

Sikkerhedsdatablade, leverandørbrugsanvisninger, MSDS eller SDS – kært barn har mange navne – men den officielle betegnelse i Danmark er sikkerhedsdatablade.

Sikkerhedsdatablade har til formål at give brugerne af kemikalier de nødvendige oplysninger for at hjælpe dem med at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

De skal udarbejdes efter kemikalielovgivningen, REACH, og indeholde 16 hovedpunkter og 48 underpunkter og være på et officielt sprog i det land, hvor stoffet eller blandingen markedsføres og de skal stilles gratis til rådighed.

Hvornår skal der udarbejdes et sikkerhedsdatablad?

Et sikkerhedsdatablad skal udarbejdes for stoffer og blandinger, hvor:

  • et stof eller en blanding opfylder kriterierne for klassificering som farligt i henhold til den Europæiske forordning om, hvordan kemiske produkter skal klassificeres, mærkes og pakkes – CLP (Classification, Labelling and Packaging).
  • et stof er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) i henhold til kriterierne i REACH.
  • et stof er opført på kandidatlisten til eventuel godkendelse i REACH af andre årsager. (Kandidatlisten er en liste over stoffer og blandinger, som er særligt problematiske og som måske senere vil kræve godkendelse før brug).

Derudover vil nogle blandinger, som ikke opfylder kriterierne for klassificering som farlige i henhold til CLP, også kræve udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad. Dette kan være pga., at blandingen bl.a. indeholder:

  • mindst ét stof, der er farligt for menneskers sundhed eller miljøet i fastlagte koncentrationer afhængig af, om det er ikke-gasformige eller gasformige blandinger.
  • mindst ét stof, der er kræftfremkaldende, reproduktionstoksisk, hudsensibiliserende, kan skabe overfølsomhed ved indånding eller som har virkninger på eller via amning. Desuden et stof, der er persistent, bioakkumulerende og toksisk ved fastlagte kriterier.
  • et stof, for hvilket der findes EF-grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen.

Hvem har ansvaret for at udarbejde et sikkerhedsdatablad og vedligeholde det?

Hvis stoffet eller blandingen købes ved en producent/leverandør i EU eller fremstilles/blandes af en producent i EU, så er det denne producent/leverandør, som har ansvaret for at udarbejde et sikkerhedsdatablad.

Hvis stoffet eller blandingen købes ved en producent/leverandør uden for EU, er det købers ansvar, at der udarbejdes et sikkerhedsdatablad.

Hvis man som virksomhed laver om på stoffet eller blandingen inklusiv ompakker/omhælder i ny emballage og videresælger den, eller giver blandingen et nyt navn, så har man ansvaret for at udarbejde et sikkerhedsdatablad, som inkluderer disse ændringer eller dette nye navn.

Sikkerhedsdatabladet skal medfølge produktet, når det sælges til virksomhederne. Her vil sikkerhedsdatabladet danne baggrund for den kemiske risikovurdering, som skal udarbejdes på virksomheden, når der skal arbejdes med produktet.

Hvem må udarbejde et sikkerhedsdatablad?

Ifølge lovgivningen skal et sikkerhedsdatablad udarbejdes af en kompetent person, som tager hensyn til brugernes særlige behov og viden, i det omfang disse kendes. Leverandører af stoffer og blandinger skal sørge for, at de pågældende kompetente personer har fået den nødvendige uddannelse, herunder genopfriskningskurser.

En kompetent person skal have viden om bl.a.: kemisk nomenklatur, EU-forordninger og -direktiver med relevans for kemikalier, relevante nationale eller internationale retningslinjer fra de respektive industrisammenslutninger, fysisk-kemiske egenskaber, toksikologi/økotoksikologi, førstehjælpsforanstaltninger, forebyggelse af ulykker, forholdsregler for sikker håndtering og opbevaring, transportbestemmelser samt nationale bestemmelser.

Hvornår skal et sikkerhedsdatablad ajourføres?

Et sikkerhedsdatablad skal ajourføres når:

  • der foreligger nye oplysninger om risikohåndteringsforanstaltningerne eller nye oplysninger om farer.
  • en godkendelse er blevet meddelt eller nægtet, eller der er blevet vedtaget en begrænsning.

Derudover anbefales det under alle omstændigheder at gennemgå sikkerhedsdatabladets indhold med jævne mellemrum.

Når man har ajourført et sikkerhedsdatablad, har man pligt til at sende det opdaterede sikkerhedsdatablad, til alle de modtagere af stoffet eller blandingen, som har modtaget det inden for de sidste 12 måneder.

Joblife A/S kan udarbejde sikkerhedsdatablade, og som standard tilbyder vi sikkerhedsdatablade på dansk, engelsk, norsk, svensk og tysk, men hvis du har brug for det på andre sprog, så kontakt os.