Substitution – Lær STOP-princippet at kende her

STOP - en metode til substitution

Hvad er substitution?

Erstatning af kemiske produkter med mindre farlige – kaldet substitution – er vejen til, på arbejdspladserne, at få færre kemiulykker og arbejdsbetingede lidelser. Arbejder man med kræftfremkaldende stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer, har arbejdsgiveren decideret pligt til at substituere.

Substitution er en vigtig del af arbejdet med at nedbringe den unødige udsættelse af medarbejdere for farlige stoffer og materialer på de danske arbejdspladser.

For at forebygge i den rigtige rækkefølge anbefaler Joblife, at man bruger STOP-princippet.

STOP-princippet:
S – Substitution
T – Tekniske foranstaltninger
O – Organisatoriske foranstaltninger
P – Personlige værnemidler

Reduktion af påvirkninger fra nuværende kemiske produkter. Hvordan gør man?

Joblife har nedenfor gode hint til, hvordan I kan gribe arbejdet an og hvilke spørgsmål, som I på egen virksomhed kan stille jer selv, for at komme gennem processen med STOP.

Start med at kortlægge jeres farligste kemiske produkter på arbejdspladsen, så I har et overblik. Er der produkter, der ikke længere anvendes på virksomheden, er der fejlkøb eller for gamle produkter? Ryd op og bortskaf.

S – Substitution
Kan nogle kemiske produkter erstattes med mindre farlige produkter, bør dette gøres, en substitution. Dette gør sig især gældende ved produkter, som er kræftfremkaldende, alvorligt ætsende eller mutagene. I kan fx bruge faremærkningen på etiketten, oplysningerne i sikkerhedsdatabladet samt evt. kodenumre (MAL-koderne). For stoffer, der dannes i forbindelse med arbejdsprocessen fx damp, støv og røg, kan oplysninger om disse findes i tekniske dokumenter og anvisninger fra leverandøren.

T – Tekniske foranstaltninger
Efter en substitution skal de tekniske foranstaltninger vurderes. Er arbejdsprocesserne indkapslet, så unødig udsættelse undgås? Er der velventileret omkring arbejdet/processerne? Er arbejdspladsen indrettet til arbejdet med de kemiske produkter? Er der støv, afdampninger, lugte og flygtige organiske opløsningsmidler? Skal der laves målinger for at undersøge, om ventilationen fungerer tilstrækkeligt og om grænseværdier overholdes?

O – Organisatoriske foranstaltninger
Hvis de tekniske foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til, at medarbejderne undgår påvirkninger, skal der ses på de organisatoriske foranstaltninger. Kan arbejdet indrettes, så sidemandspåvirkning undgås, og kan varigheden af arbejdet mindskes? Kan arbejdet planlægges, så det foregår, når der ikke er så mange medarbejdere til stede? Har medarbejderne den korrekte uddannelse/oplæring?

P – Personlige værnemidler
Sidste step i er brugen af personlige værnemidler, fx sikkerhedsbriller, beklædning, åndedrætsværn og kemikaliehandsker.

Det skal undersøges, hvilke personlige værnemidler, der er nødvendige. Hvordan skal de bruges? Hvornår skal de bruges? Hvordan skal de opbevares? Sørg for at gøre værnemidlerne let tilgængelige fx ved hjælp af oversigter, hvor de vises.

Minimering af nye farlige kemiske stoffer og produkter. Hvordan gør man det?

Når I har været igennem substitution af virksomhedens allerede eksisterende kemiske produkter, kan I undgå indførelse af nye farlige produkter ved at tage stilling til, hvad I vil acceptere på virksomheden. Det kan fx gøres ved at tage stilling til de kemiske produkter i en indkøbsprocedure.

Der kan stilles krav til leverandørerne om, hvad I vil modtage og produkter kan også vurderes kemisk, inden de indføres ved at udføre en KRAN-vurdering, hvor et nyt produkts indholdsstoffer vurderes ud fra følgende kriterier:
– Kræftfremkaldende stoffer
– Reproduktionsskadelige stoffer
– Allergifremkaldende stoffer
– Nerveskadende stoffer

Derudover kan der også vurderes på hormonforstyrrende stoffer og andre uønskede stoffer. Ud fra denne interne vurdering kan I tage stilling til, om I vil indkøbe og arbejde med produkterne. Både substitution og øvrig forebyggelse af påvirkninger fra kemiske stoffer og produkter kan kræve specialviden inden for kemi.

Joblifes kemikere har stor erfaring med:
– Bistand med substitution og forebyggelse via STOP-metoden
– Lave KRAN-vurderinger

NIRAS A/S har været partner på den officielle EU kampagne ”Styr på kemien” hvor vi bl.a. sætter fokus på forsvarlig håndtering af kemikalier på de danske arbejdspladser. Kampagnen sluttede med udgangen af 2019.

Substitusionssucces hos LINAK A/S
På Linak A/S i Nordborg har man fokus på, hvilke produkter man lukker ind på arbejdspladsen. Der udføres en KRAN-vurdering, inden kemi indkøbes og implementeres. Der bliver dog også løbende kigget på den eksisterende kemi på virksomheden. En allerede eksisterende lim indeholdende allergifremkaldende stoffer i form af akrylater gav gener hos medarbejderne. Man valgte derfor at afsøge markedet for produkter med samme egenskaber i forhold til proces, hvori den indgik, dog uden de sundhedsskadelige indholdsstoffer. Det lykkedes og limen blev omgående substitueret til glæde for medarbejderne.