Luftforurening

Undersøgelser for luftforurening er en af de klassiske arbejdsmiljødiscipliner, der stadig er lige aktuel. Luftforurening omfatter gasser og dampe, aerosoler, støv og røg i arbejdsmiljøet. Forureningen kan være generende, sundhedsskadelig eller blot uønsket i forhold til andre processer i virksomheden. Joblifes ydelser inden for luftforurening omfatter bl.a. kortlægning af luftforurening, vurdering af sundhedsrisici samt rådgivning om afhjælpning, som fx kan omfatte substitution, procesændringer, indkapsling, ventilation mv.

Forurening kommer typisk fra processer og involverer de stoffer og materialer, som indgår i processerne og utilsigtet slipper ud i omgivelserne. Det kan også være stoffer, som dannes som biprodukter ved processer.

Ofte vil man ud fra gennemgang af de anvendte processer, stoffer og materialer kunne få et fingerpeg om forureningen i luften. I andre tilfælde kan det være en sværere øvelse.

Ofte vil undersøgelsen omfatte målinger, som både kan være med instrumenter, der viser resultaterne direkte, og med opsamling af prøver, der efterfølgende analyseres på et laboratorium. I andre tilfælde er målinger ikke nødvendige, da forureninger fra processer, stoffer og materialer er velkendte.

Luftforurening omfatter som nævnt flere former, som alle kan måles:

  • Gasser og dampe, som er faste stoffer i dampform i luften. Nogle kan lugtes, nogle kan genere og i yderste konsekvens være farlige. De kan måles med instrumenter som f.eks. PID-målere, der viser resultatet direkte, eller de kan opsamles ved hjælp af opsamlingsrør med små pumper, som suger luften op
  • Aerosoler er en fællesbetegnelse for mikroskopiske partikler, røg eller væskedråber i luften. Væskeaerosoler er en særlig udfordring: Mikrodråberne kan være beklædt med aktive stoffer, der irriterer, men opsamler man dem, fordamper vandet, og omfanget bliver beskedent
  • Røg indeholder mange forskellige stoffer i umådeligt små koncentrationer
  • Støv er det nemmeste at håndtere rent måleteknisk – det opsamles på filtre, som efterfølgende analyseres på et laboratorium

Joblife har selv direkte visende støvmålere, som kan foretage målinger over kort tid og vise resultaterne grafisk til sammenligning med de processer, der foregår. Hvis vi laver prøveopsamlinger, analyseres de af vores samarbejdspartnere blandt førende laboratorier i Europa.

Joblifes rådgivning om luftforurening kan indeholde:

  • Kortlægning af gener og symptomer
  • Kortlægning/måling af luftforurening
  • Vurdering af måleresultater ud fra laboratorieresultater
  • Rådgivning om afhjælpning, fx via substitution, procesændringer, indkapsling, ventilation mv.
  • Undervisning om sundhedsfarer og minimering af forurening

Inden for området tilbyder Joblife også:

  • Kontrol af åndemiddelluft (krav om årlig måling)