Luftforurening

Luftforureninger i arbejdsmiljøet

Luftforureninger som gasser, dampe, støv m.v. kan være generende, sundhedsskadelige eller blot uønskede i forhold til andre processer i virksomheden. Forureningerne kommer typisk fra processer og involverer de stoffer og materialer, som indgår i processerne og utilsigtet slipper ud i omgivelserne. Det kan også være stoffer, som dannes som biprodukter ved processer. Ofte vil man, ud fra en gennemgang af de anvendte processer samt stoffer og materialer, kunne få et fingerpeg om forureningen i luften. I andre tilfælde kan det være en sværere øvelse.

Måling af luftforurening

Arbejdshygiejniske målinger

Er en arbejdsplads eller proces indrettet således, at luftforureningen er forsøgt fjernet bedst muligt, men der stadigvæk er tvivl om, hvorvidt virksomhedens medarbejdere kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, kan arbejdshygiejniske målinger hjælpe med at belyse eventuelle problemstillinger. Uanset hvilken arbejdsopgave der er tale om, så skal al unødig eksponering undgås.

Arbejdshygiejniske målinger til undersøgelse af luftforureninger er en af de klassiske arbejdsmiljødiscipliner, der altid er lige aktuel.

Disse målinger omfatter fx luftmålinger af støv, røg, aerosoler, gasser og dampe og kan inddeles i to typer, afhængigt af formålet:

 • Vejledende målinger
 • Dokumentationsmålinger

Vejledende målinger kan anvendes som et grundlag for en vurdering af arbejdsforholdene eller til løbende kontrol. Dette kan evt. foretages som et led i den kemiske risikovurdering, eller hvis der er tvivl om virkningen af de tekniske foranstaltninger som rumventilation, punktudsug eller indkapsling/afskærmning.

De dokumenterende målinger er målinger, der skal bruges som dokumentation over for Arbejdstilsynet. Der kan være krav om dokumenterende målinger ved påbud, eller hvis det er krævet i bekendtgørelser, fx ved arbejde med bly, asbest og styren.

Måling af eksponering, vurdering og afhjælpning

Joblifes ydelser inden for luftforurening omfatter bl.a. kortlægning af luftforurening, vurdering af sundhedsrisici samt rådgivning om afhjælpning, som fx kan omfatte substitution, procesændringer, indkapsling, ventilation mv.

Ofte vil undersøgelsen omfatte målinger, som både kan være med instrumenter, der viser resultaterne direkte, og med opsamling af prøver, der efterfølgende analyseres på et laboratorium. I andre tilfælde er målinger ikke nødvendige, da forureninger fra processer, stoffer og materialer er velkendte og kan indgå direkte i kortlægningen.

Luftforurening omfatter som nævnt flere former, som alle kan måles:

 • Gasser og dampe, som er faste stoffer i dampform i luften. Nogle kan lugtes, nogle kan genere og i yderste konsekvens være farlige. De kan måles med instrumenter som f.eks. PID-målere, der viser resultatet direkte, eller de kan opsamles ved hjælp af opsamlingsrør med små pumper, som suger luften op
 • Aerosoler er en fællesbetegnelse for mikroskopiske partikler, røg eller væskedråber i luften. Væskeaerosoler er en særlig udfordring: Mikrodråberne kan være beklædt med aktive stoffer, der irriterer, men opsamler man dem, fordamper vandet, og omfanget bliver beskedent
 • Røg indeholder mange forskellige stoffer i umådeligt små koncentrationer
 • Støv er det nemmeste at håndtere rent måleteknisk – det opsamles på filtre, som efterfølgende analyseres på et laboratorium

Joblifes rådgivning om luftforurening kan indeholde:

 • Kortlægning af gener og symptomer
 • Kortlægning/måling af luftforurening – arbejdshygiejniske målinger
 • Vurdering af måleresultater, bl.a. af laboratorieresultater
 • Rådgivning om afhjælpning, fx via substitution, procesændringer, indkapsling, ventilation mv.
 • Undervisning om sundhedsfarer og minimering af forurening