Påbud

Din virksomhed kan få behov for en arbejdsmiljørådgiver i forbindelse med forskellige typer af påbud. Ved et rådgivningspåbud skal virksomheden købe bistand hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Joblife er autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle områder – de ergonomiske, biologiske, kemiske, fysiske og psykiske forhold mv. Mange virksomheder har stor fordel af også at bruge en rådgiver til andre typer påbud, så arbejdsmiljøudfordringerne løses bedst og billigst til fordel for medarbejderne og virksomheden.

Joblife kan bistå din virksomhed på en række områder, hvis Arbejdstilsynet har givet et rådgivningspåbud, eller har givet en anden reaktion, som fx et forbud, strakspåbud, påbud med frist, undersøgelsespåbud eller en vejledning.

Rådgivningspåbud

Inden for rådgivningspåbud er Joblife autoriseret på alle områder, og vi kan bistå ved alle typer af rådgivningspåbud:

 • Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer. Det handler om problemer, der er vanskelige at løse, fx sikring af maskiner og produktionsanlæg, mobning, høj daglig løftemængde, svampevækst, indeklima, PCB i indeklimaet, akustik, tekniske hjælpemidler og intern færdsel.
 • Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer (også kaldet mangepåbud). Udløses, når der er fem eller flere almindelige påbud/afgørelser, der ikke hver især udløser et rådgivningspåbud som nævnt ovenfor.
 • Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed til en bygherre ved en manglende eller mangelfuld plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
 • Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø.
 • Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer.

Ved rådgivningspåbud bistår vi med at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud omkring og med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Sluttelig kontrollerer vi, at arbejdsmiljøproblemet er løst, og skriver den endelige redegørelse til Arbejdstilsynet.

Påbudstyper

Rådgivningspåbud

Rådgivningspåbud er påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om. Der er forskellige typer:


 • Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer.
 • Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer (mangepåbud).
 • Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed til en bygherre ved en manglende eller mangelfuld plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
 • Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø.
 • Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer.

Den autoriserede rådgiver skal bistå virksomheden med at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om. Rådgiveren skal også bistå med forslag til, hvordan virksomheden kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i fremtiden og skal rådgive om, hvordan virksomheden kan lave sin arbejdspladsvurdering (APV).

Pr. 1. april 2021 ændres rådgivningspåbud til et kompetencepåbud, som betyder, at hvis en virksomhed selv kan opbygge eller har kompetencerne internt til at løse arbejdsmiljøproblemet, så er der ikke krav om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. De nærmere regler om kompetencepåbud er endnu ikke fastlagt.

Forbud

Forbud gives, når der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Et forbud betyder, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.

Strakspåbud

Strakspåbud gives, når virksomheden straks skal iværksætte forbedringer på et arbejdsmiljøproblem. Strakspåbud kan gives, når der er betydelig fare – dvs. at en person kan pådrage sig en alvorlig skade - men den er ikke over-hængende, da medarbejderne ikke er i nærheden af faren. Strakspåbud kan også gives, hvis faren ikke er betyde-lig, men der er tale om en midlertidig arbejdsplads eller at påbuddet kan efterkommest med det samme, – fx hvis sikkerhedsudstyr kan benyttes straks.

Påbud med frist

Påbud med frist betyder, at virksomheden får et tidsrum til at finde en permanent løsning på arbejdsmiljøproblemet, som giver anledning til et påbud, men arbejdet kan fortsætte indtil da.

Undersøgelsespåbud

Undersøgelsespåbud – eller § 21-påbud, som de også kaldes – gives, hvis Arbejdstilsynet har mistanke om, at forholdene ikke er i orden eller ved undersøgelser i fx en branche. Ved et sådant påbud skal virksomheden klar-lægge, fx ved besigtigelse eller målinger, om forholdene er forsvarlige. Hvis dette påbud handler om substitution af kemiske stoffer, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgiver på arbejdsmiljøområdet, som fx Joblife.

Vejledning

Vejledninger giver Arbejdstilsynet, hvis et arbejdsmiljøforhold bør forbedres, men der ikke er grundlag for fx et påbud.

Bistand

Joblife bistår generelt ved påbud og andre reaktioner med:

 • Håndtering og forståelse af dokumenter til og fra Arbejdstilsynet
 • Sparring vedrørende høring og klager
 • Faglig rådgivning vedrørende løsning af konkrete problemer
 • Bundne opgaver i rådgivningspåbud
 • Læring om problemerne på tværs af virksomheden
 • Forebyggelse af lignende påbud

Joblife hjælper virksomheder med at efterkomme påbud og forebygge, at nye påbud udløses.