Påbud

Din virksomhed kan få behov for en arbejdsmiljørådgiver i forbindelse med forskellige typer af påbud. Ved et rådgivningspåbud skal virksomheden købe bistand hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Joblife er autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle områder – de ergonomiske, biologiske, kemiske, fysiske og psykiske forhold mv. Mange virksomheder har stor fordel af også at bruge en rådgiver til andre typer påbud, så arbejdsmiljøudfordringerne løses bedst og billigst til fordel for medarbejderne og virksomheden.

Joblife kan som autoriseret arbejdsmiljørådgiver hjælpe Jer med alle typer af påbud vedrørende arbejdsmiljø.

Der er forskellige typer af reaktioner og påbud I kan modtage fra Arbejdstilsynet.

Kompetencepåbud

Et kompetencepåbud er et påbud til en virksomhed om, at den skal bruge de kompetencer, der skal til for at sikre, at virksomheden kan efterkomme påbud om at løse konkrete arbejdsmiljøproblemer og forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.

Der findes 5 forskellige typer kompetencepåbud:

 1. Kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer
  En virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den samtidig får et påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse.
 2. Kompetencepåbud om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø
  En virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den samtidig får et påbud om at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Det er en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed, der skal foretage undersøgelsen.
 3. Kompetencepåbud om undersøgelse af substitution af stoffer og materialer
  En virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den samtidig får et påbud om at undersøge mulighederne for at substituere stoffer og materialer. Undersøgelsen skal afdække, om man kan erstatte farlige stoffer og materialer med ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer, materialer eller arbejdsprocesser.
 4. Kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer
  En virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den ved ét tilsyn har fået 5 eller flere afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i samme produktionsenhed. Ét tilsyn kan bestå af flere besøg i et sammenhængende tilsynsforløb.
 5. Kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed
  En bygherre kan få et kompetencepåbud, når bygherren samtidig har fået påbud om manglende eller væsentlige mangler ved plan for sikkerhed og sundhed.

Virksomheder får ved kompetencepåbud mulighed for at:

 1. Opbygge og anvende virksomhedens egne kompetencer,
 2. Inddrage en intern autoriseret rådgivningsvirksomhed
 3. Inddrage en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed

Derudover findes en række andre reaktionsformer og påbud:

Forbud
Forbud gives, når der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Et forbud betyder, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.

Strakspåbud
Strakspåbud gives, når virksomheden straks skal iværksætte forbedringer på et arbejdsmiljøproblem. Strakspåbud kan gives, når der er betydelig fare – dvs. at en person kan pådrage sig en alvorlig skade – men den er ikke over-hængende, da medarbejderne ikke er i nærheden af faren. Strakspåbud kan også gives, hvis faren ikke er betydelig, men der er tale om en midlertidig arbejdsplads eller at påbuddet kan efterkommes med det samme, – fx hvis sikkerhedsudstyr kan benyttes straks.

Påbud med frist
Påbud med frist betyder, at virksomheden får et tidsrum til at finde en permanent løsning på arbejdsmiljøproblemet, som giver anledning til et påbud, men arbejdet kan fortsætte indtil da.

Undersøgelsespåbud
Undersøgelsespåbud – eller § 21-påbud, som de også kaldes – gives, hvis Arbejdstilsynet har mistanke om, at forholdene ikke er i orden eller ved undersøgelser i fx en branche. Ved et sådant påbud skal virksomheden klarlægge, fx ved besigtigelse eller målinger, om forholdene er forsvarlige.

Vejledning
Vejledninger giver Arbejdstilsynet, hvis et arbejdsmiljøforhold bør forbedres, men der ikke er grundlag for fx et påbud.

Joblife bistår generelt ved påbud og andre reaktioner med:

 • Bundne opgaver i forbindelse med undersøgelses- og kompetencepåbud
 • Håndtering og forståelse af dokumenter til og fra Arbejdstilsynet
 • Sparring vedrørende høring og klager
 • Faglig rådgivning vedrørende løsning af konkrete problemer
 • Læring om problemerne på tværs af virksomheden
 • Forebyggelse af lignende påbud

Joblife hjælper virksomheder med at efterkomme påbud og forebygge, at nye påbud udløses.