Arbejdsmiljørigtig projektering og sikkerhedskoordinering på DNU

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) er Danmarks første superhospital og et af de største og mest komplicerede byggerier i nyere tid. Med en ambitiøs bygherre er den systematiske integration af arbejdsmiljø fra projektering til færdigt byggeri højt prioriteret. Skal der skabes resultater, er det helt afgørende, at arbejdsmiljøhensyn integreres allerede i de tidlige faser af projekteringen. NIRAS JOBLIFE er projektansvarlig for sikkerhed og arbejdsmiljø på DNU.

Arbejdsmiljørigtig projektering

Arbejdsmiljørigtig projektering handler om at minimere arbejdsmiljømæssige belastninger og ulykkesrisici, så der sikres et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for kommende medarbejdere. På det færdige superhospital skal arbejdsmiljøet være i højsædet og derfor inddrages arbejdsmiljøhensyn systematisk i relevante beslutninger i planlægnings- og projekteringsfasen. DNU bliver et hospital, hvor medarbejderes sikkerhed og sundhed prioriteres højt, og hvor de fysiske rammer understøtter nærvær, trivsel og udvikling.

Som arbejdsmiljøansvarlig på rådgiversiden skal Kurt Egmose fra NIRAS JOBLIFE koordinere og fremme arbejdsmiljøarbejdet i planlægnings- og projekteringsfasen, sikre en tværgående forankring af arbejdsmiljøpolitikken og sikre at den nyeste arbejdsmiljøviden anvendes.

Brugerinddragelse i designfasen

Som et vigtigt led i designprocessen er mere end 500 brugergrupper inddraget for at sikre eksisterende klinisk viden og få input til formodede arbejdsmiljøudfordringer de næste 10-15 år. Målet er, at de arbejdsmiljøproblemer, som findes på hospitalerne i dag, ikke flyttes med til de nye rammer.

Brugergrupperne foretager fuldskala afprøvninger af en stor del af hospitalets rum. I projektets Design Laboratorium opbygges rummet i et fleksibelt modulsystem, hvor de tiltænkte funktioner afprøves i praksis.

Til brug for de projekterende arkitekter og ingeniører samt for den efterfølgende driftsorganisation bliver hver enkelt rum dokumenteret i en database, der beskriver de relevante arbejdsmiljøregler og branchevejledninger, de væsentlige rumspecifikke arbejdsmiljørisici samt hvorledes disse forebygges i projektet. Opslagsværket vil løbende blive opdateret.

Sikkerhedskoordinering

Opførelsen af det nye superhospital skal ske i de sikrest mulige rammer. Målsætningen er, at byggepladsen skal være en sikker og attraktiv arbejdsplads for alle involverede parter. De gældende arbejdsmiljøregler betragtes i DNU-regi som minimumskrav, og i flere henseender er niveauet højere. Med en effektiv sikkerhedskoordinering og en række supplerende krav til entreprenørerne, arbejder DNU som bygherre ud fra, at et godt arbejdsmiljø og en effektiv forebyggelseskultur vil øge kvaliteten af byggeriet og sikre, at det bliver færdigt til tiden.

Der er sat nogle ambitiøse arbejdsmiljømål for byggeriet, som kun kan nås, hvis der bliver taget en række særlige initiativer såsom obligatorisk sikkerhedsintroduktion, efteruddannelse, fælles beredskabsplan, egne sikkerhedsregler, systematisk og fælles ulykkesregistrering og -forebyggelse samt et effektivt tilsyn med alle entreprenører. Desuden er en veltilrettelagt byggeplads med en god logistik, hvor hver aktivitet sker på et veldefineret område et nødvendigt fundament for sikkerhedsarbejdet. Med omkring 150 forskellige entreprenører er det nødvendigt fra starten at definere, hvordan man vil indrette byggepladsen. Samtidig er der god økonomi i at sikre entreprenørerne velordnede rammer.