Kortlægning af farligt gods i Region Hovedstaden

Alle virksomheder, der sender, modtager eller transporterer farligt gods i betydelige mængder skal have en sikkerhedsrådgiver, og medarbejderne skal være uddannet til at håndtere det farlige gods. Joblife hjælper Region Hovedstaden med at få overblik over deres behov for sikkerhedsrådgivning.

Kortlægning af farligt gods

Joblife kortlægger hvad to hospitaler, Centrallaget og Apoteket i Region Hovedstaden bruger af farlige kemikalier og hvad regionen producerer af farligt affald. Sammen med regionens kontaktpersoner er farligt gods blevet registreret, samt i hvilket omfang medarbejderne er involveret i transporten.

Resultaterne af kortlægningen samles i en rapport sammen med en beskrivelse af de gældende lovkrav for farligt gods, som Region Hovedstaden er omfattet af. Kortlægningen konkretiserer også sikkerhedsrådgivernes opgaver, så regionen får klar indsigt i sikkerhedsrådgivernes rolle og hvordan opgaverne skal håndteres.

Herlev Hospital

Joblife er sikkerheds- og arbejdsmiljørådgiver for Herlev Hospital, som er et af de hospitaler i Region Hovedstaden, der er blevet kortlagt.

Med kortlægningen forventer vi at få grundlaget til at vurdere behovet for sikkerhedsrådgivning og videndeling i forbindelse med håndtering af farligt gods.

Kemisk arbejdsmiljø

Hospitaler bruger hver dag kemikalier til sterilisering og rengøring af udstyr, materiel m.m.. Der findes mange forskellige typer kemikalier, som hver især løser en specifik opgave, fx sterilisering ved operationer og rengøring af bækner. Hospitaler frembringer store mængder klinisk risikoaffald, og affald fra laboratorierne skal også bortskaffes som farligt affald.

Alle farlige produkter skal mærkes, så det er tydeligt at se, hvilke risici der er forbundet med transporten og håndteringen.

Plakat farligt gods -JOBLIFE

Få overblik over mærkningen med plakater

Joblife har udarbejdet 2 plakater, hvoraf den ene viser transportmærkning og den nye kemikaliemærkning, og den anden viser den eksisterende og den nye kemikaliemærkning.

Global mærkning af kemikalier (GHS)

Klassificering og mærkning af kemikalier sker efter globale regler, som styres af FN. Planen er, at hele verden skal mærke farlige produkter med samme faremærkning.

Europa har gennemført GHS mærkningen

Transport af farligt gods (ADR)
Vejtransport af farligt gods (ADR) foregår efter regler, der er gældende for 46 lande i Europa og tilstødende lande.

Læs mere om reglerne for transport af farligt gods på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.
Ny mærkning af kemikalier (CLP)
Tilsvarende regler er på vej inden for kemisk arbejdsmiljø mht. klassificering, mærkning og pakning (CLP).