Øget social kapital i Københavns Byret

Joblife har hjulpet Københavns byret med at skabe social sammenhængskraft på tværs af de fire overordnede sektioner, som retten er opdelt i. Projektet skabte grobund for et behageligere arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er positiv og der er tillid mellem medarbejderne.

Da Joblife blev sat på sagen, stod Københavns Byret over en essentiel udfordring, der gik ud på at skabe tillid, retfærdighed og samarbejde (også kaldet ’social kapital’) på tværs af de fire sektioner, medarbejderne er inddelt i.

For at løse byrettens problemer, sammensatte Joblife et forløb, der kørte fra april til oktober 2012. De forskellige indsatser, der blev sat i gang i løbet af disse måneder, har medvirket til at skabe øget social sammenhængskraft på tværs af faggrupperne. Omgangstonen mellem de ansatte er blevet forbedret og der er blevet åbnet op for et tættere samarbejde på tværs af sektionerne.

Mangel på social kapital

Social kapital er gennem de seneste år blevet et uundgåeligt begreb, når der tales arbejdsmiljø. Det har vist sig, at tilstedeværelsen af social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde) har stor indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø, og at mangel samme øger niveauet af stress og sygefravær på arbejdspladsen. I virksomheder med høj social kapital trives medarbejderne altså bedre, er mere effektive og har bedre tal på bundlinjen.

I Københavns byret er de knap 230 medarbejdere, bestående af jurister og funktionærer, placeret på fire forskellige lokaliteter, som er spredt ud på i alt 16.500 kvadratmeter. Det er derfor ikke svært at forestille sig, at afstanden mellem de fire sektioner kan skabe en ”os vs. dem” følelse. Før Joblife blev sat på opgaven, fungerede hver sektion vidt forskelligt i forhold til omgangstone, sygefravær og effektivitet, og det førte til fordomme mellem de forskellige faggrupper.

En fælles indsats for forbedringen af arbejdsmiljøet

Projektet blev indledt med en forundersøgelse, som kortlagde mulige indsatsområder. Herefter blev der afholdt et fælles arrangement for de fire sektioner, hvor hver sektion i fællesskab tog stilling til, hvad de skulle arbejde med.

En af sektionerne valgte eksempelvis at fokusere på, at de ansatte skulle blive bedre til at give hinanden feedback på forskellige arbejdsopgaver, eftersom manglen på samme var skyld i mange kontroverser mellem dem. De valgte ligeledes at indføre bordkort ved frokostbordet. Hvor faggrupperne tidligere havde siddet i hver deres afdelinger af bordet, skabte bordkortene den nødvendige spredning for at skabe sammenhold og venskaber på tværs af de hidtil fastlåste grupper.

Positiv omtale

I en artiklen “Skel mellem faggrupper er blevet mindre” fra augustnummeret af Magasinet Arbejdsmiljø udtaler kunden sig positivt om projektet og fortæller om den fornyede arbejdsglæde, projektet har medført.

Nu tales der om, hvad der ligger i ordene tillid og retfærdighed. Hvordan det påvirker arbejdsgangen og løsningen af vores fælles arbejdsopgaver. Det har vi ikke gjort tidligere, og det er helt bestemt med til at højne den sociale kapital og dermed øge trivsel og arbejdsglæde. Projektet skal ikke ende i et ringbind,

Betina Christoffersen, som er afdelingsleder og tovholder på projektet udtaler sig ligeledes meget positivt om resultaterne.

”Vi har indset, at social kapital er en ressource, der løbende skal plejes og udvikles, for at vi alle sammen kan løse kerneopgaven bedst muligt,”

Læs hele artiklen fra Magasinet Arbejdsmiljø.