Alt affald ved nedrivning og ombygning skal screenes og kortlægges pr. 1. januar 2021

– og det er ikke kun for PCB, men for alle problematiske stoffer

Screening og kortlægning

Hvis de varslende ændringer i reglerne om affald fra bygninger træder uændret i kraft, så skal bygherren fra årsskiftet screene og kortlægge alle bygninger m.v., der skal renoveres for at afdække alle problematiske stoffer og ikke kun PCB som nu. Reglerne gælder, hvis affaldsmængden er over 1 ton.

Ændringer der får stor betydning i praksis

De varslede ændringer findes i affaldsbekendtgørelsens kapitel 11, og de laves for at øge sporbarheden af bygge-anlægsaffald.

Reglerne træder i kraft d. 1. januar 2021.

Bekendtgørelsen har følgende hovedpunkter:

  • Alle problematiske stoffer skal screenes og kortlægges uanset bygningernes alder (ikke kun PCB som nu)
  • Bygherre skal anmelde affaldet digitalt med en vedlagt kortlægningsrapport senest 2 uger inden nedrivning begynder. Bygherre skal ajourføre affaldsanmeldelsen, hvis der kommer nye oplysninger undervejs.
  • Alle anmeldte sager får et løbenummer, som skal vises sammen med anmeldelsen ved affaldsmodtager.
  • Kommunen er forpligtet til at tildele løbenummer inden 2 uger efter anmeldelsen.

I ændringerne indgår, at et krav om kortlægning ved arbejde på 10 m2 slettes, så der skal nu screenes og kortlægges uanset størrelsen på området, der renoveres/nedrives, hvis mængden af affald er over 1 ton.

Transportøren af affaldet skal medbringe og fremvise løbenummer og anmeldelse, når affaldet skal afleveres. Affaldsmodtager skal til kommunen med løbenummer indberette mængde og affaldsfraktioner, der er modtaget.

Den første affaldsmodtager skal senest 4 uger efter at det sidste affald er modtaget, indberette dette til kommunen. Det er kun til første affaldsmodtager, at dette krav gælder.  En genbrugsplads kan også være første affaldsmodtager.

En transportør er defineret som alle, der transporterer byggeaffald, og det kan dermed også være borgere.

Hvis bygherre genanvender affald på samme byggeplads, skal det stadig kortlægges og anmeldes til kommunen. Bygningsdele, der direkte skal genanvendes, er ikke klassificeret som affald – og skal ikke anmeldes. Dette kan fx være radiatorer.

Hvis affaldsmængden afviger fra det anmeldte, er det op til kommunen at beslutte, hvad og hvornår, der gøres noget i forhold til, hvor meget affaldet overstiger det anmeldte.

Screening og kortlægning

Screening af bygningen foretages for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer i byggeriet. På baggrund af resultatet af screeningen foretages en kortlægning, i form af analyser, af bygningen eller anlægget, som kan indeholde problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.

Læs mere om miljøscreening og miljøkortlægning

Joblife udfører både miljøscreening og kortlægning med prøvetagning og samler alle resultater i én samlet rapport med bl.a. billeddokumentation og markeringer af, hvilke byggematerialer, der indeholder problematiske stoffer. Rapporten bruges både som dokumentation ved anmeldelsen til kommunen, og så nedriver kan planlægge sanering med de nødvendige foranstaltninger.

I forbindelse med miljøkortlægning har Joblife også mulighed for at undersøge bygningen for skimmelsvamp. Det er både relevant for nedriver, så de ved, hvad de kan komme i kontakt med, men også hvis dele af bygningen skal bevares. Læs mere om Skimmelsvampe.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev