Center for Cirkulær Kemi – et substitutionsprojekt

Center for Cirkulær Kemi

NIRAS og Miljøstyrelse har sammen oprettet ”Center for Cirkulær Kemi” i forbindelse med et substitutionsprojekt.

I perioden 2019-2021 arbejder NIRAS for Miljøstyrelsen, hvor der skal sættes fokus på substitution af uønskede kemiske stoffer på virksomheder i tre udvalgte brancher – Bygge/anlæg; Emballage og Fødevare/proces.

Centeret tilbyder i projektperioden løbende gratis arrangementer, samt informationer og viden om substitution.

For at efterleve kravene i den danske miljø- og arbejdsmiljølovgivning, den europæiske REACH forordning og for at understøtte FN’s 2030-mål arbejder mange virksomheder på forskellige niveauer løbende med at substituere miljøbelastende stoffer og udvikle mere bæredygtige produkter, der kan genanvendes.  Derudover er der fokus på høj grad af sikkerhed og sundhed for medarbejderne, og der arbejdes med at substituere arbejdsmiljøbelastende kemiske stoffer med henblik på at forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser/sygdomme som fx eksem, allergi og kræft.

På arbejdsmiljøsiden sættes der fokus på de indholdsstoffer, der kan være farlige for medarbejderne på virksomhederne. Det er blandt andre  de kræftfremkaldende, reproduktionsskadende, allergifremkaldende, nervesystemskadende og hormonforstyrrende stoffer. Hvis medarbejderne udsættes for disse stoffer kan de give anledning til lidelser og sygdomme, så de stoffer skal helt fases ud eller erstattes med produkter, hvor de ikke indgår.

I projektet skal NIRAS samarbejde og være i tæt dialog med udvalgte virksomheders ledelser, arbejdsmiljøorganisationer og indkøbsafdelinger, så alle vinkler og ”øjne” kommer på substitutionsarbejdet.
Det er nemlig ikke nødvendigvis en nem opgave at substituere de uønskede kemiske stoffer. Hos nogle virksomheder er der en række barriere, der er med til at forhindre  substitutionsarbejdet som fx en række kundekrav, EU Normer, mangel på tid, ressourcer, økonomi og teknologiske muligheder.

Når en substitution lykkedes, kan det på arbejdsmiljøsiden medføre et lavere sygefravær, færre ulykker, reduceret behov for sikkerhedsforanstaltninger på virksomheden som brug af værnemidler, et bedre indeklima og reduceret behov for indkapsling/ventilation omkring arbejdet.

Center for Cirkulær Kemi

Center for Cirkulær Kemi og Miljøstyrelsens samler erfaringer fra virksomhederne, så arbejdet fremad kan tage afsæt i oplevelser fra praksis.
Centeret ønsker derfor hjælp fra virksomhederne ved at sætte tal på erfaringerne. Hjælp os med at svare på 7 spørgsmål.

Centeret tilbyder løbende gratis arrangementer. Find viden og følg arbejdet i projektet på cirkulaerkemi.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev