Beskyttelsesniveauet ved arbejde med mineraluld øges pr. 1. juli 2021

Gammel mineraluld klassificeres som kræftfremkaldende pr. 1. juli 2021

Reglerne for arbejde med montering og nedrivning af både ny og gammel mineraluld justeres, så de bliver mere tidssvarende og beskyttelsesniveauet øges. Reglerne reguleres i samme bekendtgørelse – den såkaldte mineraluldsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2021.

I udgangspunktet betyder bekendtgørelsen, at kravene for arbejde med ny mineraluld (typisk fra efter 1997) bliver de samme, som for andre kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet samt for andre isoleringsmaterialer.

For gammel mineraluld (typisk fra før 1997) betyder justeringen, at reglerne med visse undtagelser bliver bragt på niveau med kræftreglerne.

Kemisk risikovurdering og substitution

Bekendtgørelsen foreskriver, at arbejdsgivere skal udarbejde kemisk risikovurdering på opgaver, hvor der monteres eller nedrives mineraluld, uanset datoen det er produceret. Det skal også sikres, at de ansatte har modtaget effektiv og tilstrækkelig instruktion i arbejdets udførelse samt at de ved hvilke beskyttelsesforanstaltninger, de skal træffe, for at arbejdet kan udføres sikkerheds– og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Ligesom med andre kemiske stoffer er mineraluld – både ny og gammel – nu omfattet af substitutionsprincippet med det velkendte forebyggelsesprincip, så arbejdsgiver skal vurdere, om der kan benyttes et materiale som er mindre farligt. Hvis materialet af tekniske, økonomiske eller sikkerhedsmæssige grunde ikke kan substitueres, skal udsættelsen begrænses, og arbejdet tilrettelægges, så unødig eksponering undgås. Dette kan fx være ved brug af afskærmning, procesventilation eller personlige værnemidler.

Særligt for gammel mineraluld

For gammel mineraluld (fra før 1997) bliver der også krav til forebyggende foranstaltninger, som fx at adskille/afgrænse arbejdet fra andre arbejdspladser og benytte sikkerhedsskiltning.

Mere om de nye regler for gammelt mineraluld på Arbejdstilsynets hjemmeside

FAKTA OM NY OG GAMMEL MINERALULD

Mineraluld er et isoleringsmateriale af syntetiske mineralfibre, der fremstilles ud fra sten, glas eller slagger. Det anvendes primært til isolering af bygninger, tage, facader og rør mod varme og kulde.

Gammel mineraluld
”Gammel mineraluld” er betegnelsen for mineraluld fremstillet før 1997. Mineralulden er i EU’s forordning om klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen) klassificeret som muligt kræftfremkaldende (kategori 2). WHO’s internationale kræftforskningsagentur (IARC) har imidlertid i 2001 vurderet, at det ikke var muligt at klassificere disse i forhold til kræftfremkaldende egenskaber. Der er endnu ikke sket en revurdering af gammel mineraluld i EU, og klassificeringen som muligt kræftfremkaldende i CLP-forordningen er derfor fortsat gældende.

Ny mineraluld
”Ny mineraluld” er betegnelsen for mineraluld fremstillet efter 1997. Ny mineraluld er som udgangspunkt undtaget klassificeringen som muligt kræftfremkaldende i EU’s forordning om klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev