Kontrol af stinkskabe og procesudsug

Procesudsugning som stinkskabe, svejseudsugning m.v. skal kontrolleres én gang pr. år for at sikre tilfredsstillende effekt og dermed undgå risiko for medarbejderne.

Unødig påvirkning og eksponering for farlige stoffer skal som udgangspunkt undgås. Er det ikke muligt at undgå eksponering eller substituere stofferne, skal forureningen fjernes, hvilket er andet step i STOP-princippet:

S: Substitution

T: Teknologiske foranstaltninger

O: Organisatoriske foranstaltninger

P: Personlige værnemidler

Teknologiske foranstaltninger er fx at arbejde i stinkskabe i laboratorier og under procesudsug på værksteder o.l. Der skal således etableres mekanisk udsugning ved arbejdsprocesser, der udvikler forureninger som støv, røg, lugte aerosoler e.l., som er sundhedsskadelige eller eksplosive.

Fælles for stinkskabe og procesudsug er, at de skal være monteret med en kontrolordning, der angiver hvis funktionen er utilstrækkelig. Der skal gives signal med lyd eller lys, når den udsugede luftmængde er mindre end anlægget er projekteret til.

Både stinkskabe og procesudsug skal regelmæssigt kontrolleres og rengøres for at sikre en fortsat effektiv fjernelse af forureningen. Det betyder i praksis, at stinkskabe og procesudsug skal kontrolleres én gang årligt.

NIRAS Joblife udfører vi målinger af lufthastighed/luftmængde, kontrollerer alarmer og afprøver med røg og sporgas. Ved denne kontrol sikrer man, at sugets ydelse er tilstrækkelig ved forureningskilden, frem for kun at fokusere på teoretisk kapacitet af luftkanalerne. Når det sikres, at forureningen fjernes ved kilden, sikres samtidig unødig eksponering af medarbejderne. Disse oplysninger kan indgå i den kemiske risikovurdering og vurdere virkningen af de forebyggende sikkerhedsforanstaltninger, samt undgå falsk sikkerhed, hvor ventilation er etableret men måske er utilstrækkelig.

Den årlige kontrol af ventilationen udføres både i laboratorier og på værksteder, produktionsfaciliteter o.l. Kontrollen afsluttes med en rapport, der angiver hvilke stinkskabe og udsug, der opfylder kravene til den aktuelle arbejdsproces, og hvilke sug, der skal justeres.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev