Uddannelse i kemisk risikovurdering

Deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering på virksomheden. Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

Uddannelse i Kemisk risikovurdering

Men hvordan vurderer man risikoen? Hvor find­er man de relevante oplysninger? Hvilke kemi­kalier er farlige, og hvordan skal man forholde sig til indholdsstoffer, som er kræftrisikable, hormonforstyrrende, allergifremkaldende, er organiske opløsningsmidler, ætsende eller gif­tige. Hvilken betydning har påføringsmetode eller anvendte mængder i forhold til risiko for udsættelse af kemiske stoffer for medarbej­derne? Når det konstateres, at medarbejdere eksponeres unødigt for kemiske produkter, hvad skal man så gøre?

Uddannelsen anviser, hvordan den kemiske risiko­vurdering kan bruges som et aktivt redskab på det kemiske område, og deltagerne vil arbejde med eksempler på fremgangsmåder. Deltagerne klædes på til at kunne foretage en kemisk risikovurdering.

På kurset gennemgås følgende emner:

  • Hvad er en kemisk risikovurdering, og hvornår skal den laves?
  • Hvilke vurderingselementer skal indgå?
  • Hvor findes oplysningerne?
  • Hvordan kan risikovurderingen bruges, og hvor tit skal den revideres?
  • Hvilke krav er der til instruktion og oplæring?
  • Hvem skal instrueres?
  • Hvornår kan det gøres mundtligt, og hvornår skal det understøttes af skriftligt materiale?

 

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig især til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og andre, der ønsker mere viden på området.

Er du abonnent af Dansk Kemidatabase, så tilbydes en særlig målrettet uddannelse, hvor du arbejder med emnet i databasen. Disse uddannelser holdes i februar i Kolding (28.2) og Allerød (26.2).

Tid og sted
Uddannelsens varighed er en halv dag og afholdes:

Onsdag d. 19. feb. 2020 kl. 8.30-12.00 på Ceres allé 3, 8000 Aarhus
Fredag d. 21. feb. 2020 kl. 8.30-12.00 på Jupitervej 1, 6000 Kolding

Pris og tilmelding
Prisen pr. person er 1475 kr. pr. pers.  ekskl. moms. inkl. morgenkaffe.

Tilmelding
Onsdag d. 19. februar – Aarhus
Fredag d. 21. februar – Kolding