Håndtering af farlige stoffer i bygninger

Håndtering af farlige stoffer i bygninger

Ved renovering og nedrivning af bygninger kan man støde på asbest, PCB, tungmetaller (fx cadmium, zink, kobber, krom, nikkel, kviksølv) samt måske PAH (polyaromatiske kulbrinter). Uddannelsen giver kendskab til stoffernes sundhedsfare og hvordan man beskytter sig imod dem, ligesom man skal kende reglerne for arbejde med disse stoffer. Ved arbejdsprocesserne i forbindelse med arbejdet kan sandblæsning, slibning og skæring desuden forårsage spredning af krystallinsk kvarts, som er kræftfremkaldende.

Der er særlige krav til uddannelse ved arbejde med asbest, bly og PCB, og på denne uddannelse gennemgås aktuelle bekendtgørelser og vejledninger, så både håndværkere ved, hvordan de skal agere, og arbejdsgivere ved, hvordan de skal instruere medarbejdere i at håndtere asbest, PCB og bly, således at instruktionspligten bliver overholdt

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Forekomst af asbest, tungmetaller, organisk støv, alfa-kvarts og PCB i bygninger og materialer.
  • Hvordan opfører stofferne sig i forhold til spredning, fordampning, og i miljøet
  • Stoffernes giftighed og virkning i organismen
  • Grænseværdier og anden regulering
  • Affaldshåndtering
  • Forebyggelse og indretning af arbejdspladsen med sluser mv.
  • Værnemidler
  • Hud og hygiejne

Målgruppe:
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejdere i byggeindustrien som arbejder med renovering og nedrivning

Dato og varighed:
Næste dato er ikke fastlagt pt. (4 timer, afholdes online)

Pris pr. person
kr. 1.250,00 ekskl. moms.