Arbejdsmiljøkoordinering og beredskabsøvelse i Kildeskovsrenden

Som arbejdsmiljøkoordinator er NIRAS JOBLIFE ansvarlig for at sikre optimale arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold, imens Nordvand A/S renoverer og udvider den underjordiske Kildeskovsrende. For nylig var vi med til at koordinere tre dages beredskabsøvelser på byggepladsen i samarbejde med Gentofte Kommunes lokale beredskab.

Nordvand renoverer og udvider netop nu Kildeskovsrenden, der opsamler regn- og spildevand i Gentofte. Projektet skal øge rendens kapacitet, så den kan håndtere større regnmængder i fremtiden for derved at mindske risikoen for oversvømmelser i lokalområdet. Samtidig vil udvidelsen af Kildeskovsrenden forbedre kvaliteten af badevandet i Øresund, da der vil ske færre overløb fra renden til Øresund.

Som arbejdsmiljøkoordinator på Kildeskovsrenden blev NIRAS JOBLIFE kontaktet af Gentofte Kommunes lokale beredskab, der efterlyste en egnet lokation til en træningsøvelse med fokus på redning fra kloakrør og gruber for ca. 20 af beredskabets folk. Entreprenøren gik med til at bruge Kildeskovsrenden og fik derved også syn for, hvordan en redning kan foregå i tilfælde af en ulykke på pladsen.

Beredskabsøvelse skaber tryghed

Byggearbejder i og omkring en kloak medfører en række særlige problemstillinger, herunder risikoen for drukning ved oversvømmelse, nedstyrtningsfare i dybe gruber og besværlig håndtering af tunge præfabrikerede elementer. Derfor var øvelsen en god mulighed for ved selvsyn at se, hvor effektivt det lokale beredskab kan håndtere en redning fra Kildeskovsrenden i tilfælde af en ulykke.

Over tre dage gennemførte tre hold fra beredskabet et øvelsesscenarium, hvor en tilskadekommen person lå fastklemt under to betonblokke i renden og skulle reddes fri og op af den dybe rende. Beredskabet gennemgik tre forskellige måder at håndtere udfordringen på, og øvelsen blev gennemført med stor succes.

Som arbejdsmiljøkoordinator har NIRAS JOBLIFE sikret koordinering, samordning og god kommunikation imellem alle involverede og berørte parter. Da øvelsesområdet lå i et beboelseskvarter og direkte ud til den befærdede Strandvej, var oplysning og skiltning til beboere og forbipasserende et vigtigt element forud for øvelsen.

Arbejdsmiljøkoordinering på byggepladsen

NIRAS JOBLIFE er arbejdsmiljøkoordinator for bygherren Nordvand i både projekterings- og udførelsesfasen under udvidelsen af Kildeskovsrenden. Dermed spiller vi en central rolle i at skabe en fælles kultur på byggepladsen, hvor sikkerhed, samarbejde og god dialog er i højsædet.

Vi varetager de lovpligtige koordinatoropgaver såsom runderinger, afholdelse af sikkerhedsmøder og ajourføring af den gældende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Derudover arbejder vi målrettet for at sikre bygherren en klar profil med et stærkt arbejdsmiljø og tryghed omkring de sikkerhedsmæssige forhold, hvilket er med til at optimere projektets bygbarhed, forbedre produktiviteten og kvaliteten af byggeriet samt reducere risikoen for arbejdsulykker og helbredsskader på byggepladsen.

Som arbejdsmiljøkoordinator varetager NIRAS JOBLIFE det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde på byggepladsen. I vores indsats har vi særligt fokus på at skabe en fælles kultur på pladsen, sikre social ansvarlighed og skabe forudsætningerne for at undgå ulykker i udførelsesfasen.

Fakta om Kildeskovsrenden

Den eksisterende rende over en strækning på 1 km tunneleres med nye betonelementer, byggegruber og tunneleringsboremaskine.
Projektet blev startet op i foråret 2014 og forventes afsluttet i 2015. Arbejdet udføres i totalentreprise af entreprenørfirmaet Østergaard A/S med Grontmij som bygherrerådgiver og NIRAS JOBLIFE som arbejdsmiljøkoordinator.

Arbejdsmiljøkoordinering

En bygherres ansvar for sikkerhed og sundhed under et byggeri kan ikke overdrages til andre – men bygherren kan lade andre udføre de opgaver, der følger med ansvaret. I NIRAS JOBLIFE er vi specialister inden for arbejdsmiljøkoordinering under planlægning, projektering, udbud og udførelse af et byggeprojekt. Vores koordinatorer har et solidt kendskab til byggeprocessen og kan kommunikere i øjenhøjde med alle byggeriets parter. Læs mere her

Arbejdsmiljø på byggepladsen

Effektiv sikkerhedsledelse på arbejdspladsen er afgørende, men mange organisationer finder det svært at forstå lovgivningens krav. Vores service er designet til at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen, begrænse risici og derved spare på omkostningerne. Vi assisterer vores kunder på alle projektniveauer, fra planlægning og myndighedsbehandling til design og konstruktion og videre gennem hele den driftsmæssige livscyklus. Læs mere her.