Ulykkesforebyggelse i Vordingborg Kommune støttet af 50/50-puljen

I samarbejde med NIRAS JOBLIFE gennemfører Vordingborg Kommune et arbejdsmiljøprojekt med fokus på at forebygge ulykker og reducere fravær. En række kommunale virksomheder deltager, og efterfølgende skal nyttige metoder og erfaringer udbredes til andre områder i kommunen. Projektet er finansieret med støtte fra Arbejdstilsynets 50/50-pulje, som udloddes igen fra januar 2015.

Arbejdsskader og fravær reduceres

Færre arbejdsskader som følge af ulykker. Færre fraværsdage relateret til arbejdsskader. Bedre registrering og forebyggelse af nærved-ulykker. Det har været de primære fokuspunkter i arbejdsmiljøprojektet ”SOL – Stop Op og Lær” hos Vordingborg Kommune, som gennemføres i samarbejde med NIRAS JOBLIFE. Succeskriterierne har været klare og ambitiøse fra starten:

• Antallet af arbejdsskader med fravær reduceres med 15 pct. over 2 år
• Antallet af fraværsdage relateret til anmeldte arbejdsskader reduceres med 10 pct. over 2 år
• 2 registrerede nærved-ulykker pr. medarbejder pr. år

For at nå disse mål har NIRAS JOBLIFE skræddersyet et forløb til Vordingborg Kommune og hjulpet med at søge tilskud fra Arbejdstilsynets 50/50-pulje. Vordingborg Kommune modtog en halv million kr. i tilskud til at gennemføre det proaktive projekt, og de foreløbige meldinger viser markante forbedringer med større fokus på håndtering af ulykkesforebyggelse hos de deltagende virksomheder.

Forløbet med NIRAS JOBLIFE har hjulpet os til at få styr på nogle konkrete arbejdsgange. I 2015 får vi således implementeret nogle værdifulde guidelines for, hvordan vi kan arbejde systematisk med at forebygge arbejdsulykker fremadrettet.

Målrettet projekt med lokale handlingsplaner

En række kommunale virksomheder deltager i projektet – herunder børne- og familierådgivningen, ældreplejen, dagplejen, et autismecenter og to bofællesskaber for psykisk syge – og hvert deltagende område i kommunen har haft en fast konsulent fra NIRAS JOBLIFE tilknyttet. NIRAS JOBLIFE har således fulgt Vordingborg Kommune tæt gennem hele forløbet, der har bestået af en række delelementer:

• Opstartsmøde med repræsentanter/medarbejdere for de forskellige områder gav NIRAS JOBLIFEs konsulenter mulighed for at afkode kulturerne og finpudse planerne for forløbet
• Miniprojektforløb lod de enkelte virksomheder vælge deres egne fokusområder og metoder – fx ergonomi, nudging og registrering af nærved-ulykker
• Jævnlige personalemøder med fast tilknyttede fagkonsulenter fra NIRAS JOBLIFE sikrede god medarbejderinddragelse og lokal forankring
• Workshops undervejs sikrede kompetence- og erfaringsudvikling samt fremdrift i projektet
• Løbende styregruppemøder med projektlederen fra hhv. NIRAS JOBLIFE og Vordingborg Kommune samt nøglepersoner og områdeledere i kommunen, hvor projektet blev målrettet undervejs
• Hotline (Åben Sparring-linjen) til konsulenter hos NIRAS JOBLIFE muliggjorde sparring ved udfordringer undervejs
• Logbog – både områdeledere og NIRAS JOBLIFEs konsulenter har løbende noteret udfordringer, successer og erfaringer i logbøger, der slutteligt sammenskrives til en samlet metodebeskrivelse til brug i andre områder i kommunen
• Evalueringsforløb pågår i starten af 2015

NIRAS JOBLIFE har været dygtige til at rådgive os og igangsætte processen med ulykkesforebyggelse. Blandt andet har nudging-metoden været en succes, som kan bruges til mange andre ting end arbejdsmiljø,
De fast tilknyttede konsulenter har afholdt nogle meget givende workshops og ydet god støtte til virksomhederne undervejs. Vi føler os godt rustet til at køre videre med den gennemgående implementering i 2015.”

NIRAS JOBLIFE hjælper med puljeansøgninger

Fra januar 2015 kan en lang række offentlige og private institutioner og virksomheder atter søge tilskud fra Arbejdstilsynets 50/50-pulje og få dækket 50 pct. af omkostningerne til autoriseret arbejdsmiljørådgivning. Arbejdstilsynet åbner op for en ny pulje på 10 millioner kr., der tildeles efter først til mølle-princippet. Det gælder derfor om at komme i gang nu for at få aftaler og projektbeskrivelser på plads og komme forrest i køen.

I NIRAS JOBLIFE har vi stor erfaring med at udvikle tilskudsberettigende arbejdsmiljøprojekter for kommuner og andre aktører samt udarbejde ansøgninger om tilskud under 50/50-puljen og tilsvarende puljer.

Disse brancher kan søge
Vi har udarbejdet en oversigt over de forskellige offentlige og private institutioner og brancheområder, der kan søge tilskud gennem 50/50-puljen for at opnå 50 pct. rabat på arbejdsmiljørådgivning. Se oversigten her.

Tilskudsberettigede områder
Arbejdstilsynets 50/50-pulje giver tilskud til arbejdsmiljørådgivning med fokus på tre specifikke områder – i NIRAS JOBLIFE rådgiver vi om dem alle:
• Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
• Forebyggelse af arbejdsulykker
• Reduktion af muskel-/skeletbesvær

Danmarks største arbejdsmiljørådgiver
NIRAS JOBLIFE er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver og har over 25 års erfaring. Vi rådgiver offentlige institutioner og private virksomheder om ledelse, sundhed og arbejdsmiljø – om hvordan man skaber sundere, sikrere og mere produktive arbejdspladser. Læs mere her.