Har I købt et lager af håndsprit hjem? – Vær opmærksom på opbevaringen

Opbevaring af håndsprit

Vidste du, at man kun må oplagre 25 liter håndsprit, før man er opfattet af reglerne for opbevaring af brandfarlige eller brændbare væsker?

De skærpede hygiejnekrav under COVID-19 epidemien har betydet, at langt de fleste virksomheder bruger og opbevarer mere håndsprit end tidligere. En stor del af håndspritprodukterne har et højt indhold af alkoholer, fx ethanol og propan-2-ol, hvilket betyder, at produkterne er klassificeret som meget brandfarlige væsker og mærket med flamme-farepiktogram.

Man skal derfor som virksomhed være opmærksom på kravene til opbevaring af brandfarlige væsker, hvis man har købt ekstra meget håndsprit og andre desinfektionsmidler hjem. Håndsprit indgår nemlig på lige fod med andre brandfarlige kemikalier i reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker, som er bestemt i bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker.

Hvor mange liter håndsprit må man opbevare?

Hvor store mængder af håndsprit og andre brandfarlige/brændbare væsker, der må opbevares på virksomheden, afhænger både af hvor brandfarlige produkterne er, og hvordan rummet/bygningen de opbevares i, er konstrueret, indrettet og bruges. Der skelnes bl.a. mellem, om det er et lager, en produktion eller laboratorie, og om rummene i bygningen er brandmæssigt adskilt. Derudover opdeles brandfarlige væsker i fire brandfareklasser ud fra deres flammepunkter.

For at kunne afklare hvor meget man må opbevare af forskellige væsker med forskellige brandfareklasser, så omregner man til oplagsenheder, OE. 1 OE svarer fx til 1 liter væske af klasse I, 5 liter væske af klasse II, 50 liter væske af klasse III væske eller 250 liter væske af klasse IV.

Der må opbevares op til 25 oplagsenheder (OE), før oplaget omfattes af reglerne for opbevaring af brandfarlige og brændbare væsker. Skal der oplagres mere end 800 OE kræves tilladelse fra brandmyndighederne.

Alkoholbaseret håndsprit har typisk et flammepunkt under 23°C og tilhører dermed brandfare klasse I. Det gælder også, hvis det er en gel. Dermed er 1 liter håndsprit lig 1 OE. Opbevares der også andre brandfarlige væsker på virksomheden, skal disse medregnes i antallet af OE.

Nyt pr. 1. juni 2020 er, at håndspritdispensere med et rumindhold på max 1 liter ikke medregnes som oplag af brandfarlige væsker.

 • Opbevaring af under 25 liter håndsprit
  Har man kun oplag af håndsprit, så må man opbevare 25 liter håndsprit, før man omfattes af reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker.
 • Opbevaring af mellem 25 og 800 liter håndsprit
  Her er en række krav til opbevaringen, der skal være opfyldt. Ved opbevaring af op til 800 liter håndsprit, som eneste brandfarlige væske, kræves der ingen tilladelse fra brandmyndigheden.
 • Opbevaring af over 800 liter håndsprit i en bygning
  Ud over de særlige krav til opbevaring, så kræves desuden særlig tilladelse fra brandmyndigheden.

Oplag af håndsprit og andre desinfektionsvæsker

Når I opbevarer håndsprit på virksomheden, skal I være opmærksomme på:

 • At der ingen begrænsninger er på emballagestørrelsen, men håndspritten skal være i originale emballager fra producenten
 • Håndspritten skal opbevares i tæt lukket egnet emballage på et tørt, køligt og ventileret sted.
 • Anbring ikke emballager med brandfarlige væsker i bygningers flugtveje. Håndspritdispensere kan dog opsættes på gangarealer o.l. af hensyn til hygiejne og forebyggelse af sygdom, jf. Beredskabsstyrelsens ændrede retningslinjer pr. 1. juni 2020.
 • Afklar, hvor mange liter håndsprit og andre brandfarlige væsker, I opbevarer på virksomheden.
 • Hvis I opbevarer 25 liter eller mere, skal I være opmærksomme på, at der kan være brandtekniske krav, så der kræves en nærmere vurdering af forholdene mht. lokale, bygning m.v.

Ved opbevaring af brandfarlige væsker skal man også være opmærksom på reglerne om eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX-reglerne).

Opbevaring i et køretøj

Opbevarer I håndsprit i et køretøj, så bemærk at chauffører, der medbringer håndsprit til eget brug under transporten, er fritaget for transport af farligt gods bestemmelserne.

Det er tilladt at transportere håndsprit i hel og lukket emballage, dog så håndsprit ikke må kunne sive ud i bilen og uden risiko for opvarmning, fx fra sollys.

Bemærk også, at håndsprit skal holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning er forbudt og det gælder også for elektroniske cigaretter.

Transport af håndsprit

Ved transport af håndsprit, læs mere herom her

 

Yderligere info kan findes i Beredskabsstyrelsens Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev