Salpetersyre – Nu klassificeret som gift – Få rådgivning

Salpetersyre har indtil nu været klassificeret som ”Ætsende” og ”Oxiderende”.
Denne klassifikation forventes ændret i listen over harmoniserede klassificeringer – og mange leverandører har allerede nu ændret klassificeringen af salpetersyre.

Dette indebærer at salpetersyre fra og med en koncentration på 26 % nu klassificeres som ”Acute Tox. 3; H331”, og dermed at den får piktogrammet ”Giftig”.

På mange virksomheder anvendes salpetersyre i det daglige fx i forbindelse med procesrengøring af tanke og rørsystemer i fødevareindustrien; som reagens til nitrering; til afrensning af overflader og til fremstilling af kunstgødning. Syren anvendes både i koncentreret form og i fortyndinger.

salpetersyre

Giftmeddelelse

Anvender din virksomhed salpetersyre i en koncentration på 26% eller derover, vil den nye klassificering få betydning for jer. Salpetersyre mærket med ”Giftig ved indånding” er nemlig omfattet af kravet om en giftmeddelelse.

En giftmeddelelse kan indberettes elektronisk til Arbejdstilsynet via www.virk.dk. En elektronisk indberetning kræver et NemID, og meddelelsen er gyldig i 3 år. Kun hvis I har en giftmeddelelse må jeres leverandører sælge en sådan salpetersyre til jer.

Opbevaring

Den giftmærkede salpetersyre vil derfor også være omfattet af opbevaringsreglerne for giftige stoffer. Det betyder, at salpetersyrerne skal opbevares aflåst, og at der skal være skiltet med det gule giftskilt.

I praksis kan dette betyde at palletanke med salpetersyren kan opbevares i et kemikalierum som aflåses, så uvedkommende ikke har adgang til det. Døren til rummet skiltes med giftskiltet.

Hvis syren opbevares i udendørs tanke skal aftapningen være aflåst og området skal være mærket med et giftskilt. Hvis syren indkøbes i dunke som fx opbevares på et lager skal den stå opbevaret adskilt fra de øvrige kemikalier og døren til lageret skal være skiltet med giftskiltet.

Substitution

Hvis det er muligt, så kan det overvejes at købe koncentrationer af salpetersyren under de 26 %. Disse kræver ikke en giftmeddelelse og der er ikke særlige opbevaringskrav. Alternativt kan man også overveje at erstatte salpetersyren med andre syrer, der fx opfylder de samme rengøringskrav og som produktionsteknisk kan løse opgaven.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev