SCIP Databasen – Hvad er nu det?

SCIP Databasen – Hvad er det?

Leverandører, grossister og producenter, der sælger deres varer i EU, skal nu registrere de varer, som indeholder problematisk kemi. Det er nye EU-regler der forpligtiger dem hertil, og formålet er at reducere de farlige stoffer i affaldet ved at fremme substitution, så det er nemmere at genbruge affaldet.

Hvad og hvem er omfattet?

Den 5. januar 2021 trådte de nye EU-krav om registreringspligten i kraft for varer, der markedsføres i EU, når de indeholder problematiske stoffer i en koncentration på over 0,1 vægtprocent i varen.

I reglerne benævnes varerne som ”artikler” og de problematiske stoffer er dem, der er opført på en liste, der hedder ”Kandidatlisten”. Læs mere om ”artikler” og ”Kandidatlisten” i 2 faktabokse.

Følgende virksomheder er omfattede af den nye registreringspligt:

 • EU-producenter og -samlevirksomheder
 • Distributører af artikler og andre aktører i EU i forsyningskæden, som markedsfører artikler
 • Detailhandlere der leverer artikler både til forbrugere og professionelle
 • Importører af varer til EU (varer fra ikke EU-lande)

Produktion af boremaskiner – et eksempel

SCIP Databasen

For at fremme forståelsen er her et eksempel på, hvordan de nye regler skal forstås.

Lad os tænke en samlevirksomhed i EU, der fremstiller boremaskiner (her benævnt en artikel), som efterfølgende sælges i EU. Delene (delartikler) til boremaskinen modtager samlevirksomheden fra en række EU-producenter, som distribuerer til samlevirksomheden. Producenterne skal gennemgå deres dele og hvis en del indeholder problematisk kemi over grænseværdien på 0,1 vægtprocent, skal producenten registrere denne del (delartiklen). Distributøren, som ikke ændrer på delen med problematisk kemi, skal også indberette, da denne leverer delen videre i leverandørkæden. Samlevirksomheden skal indberette boremaskinen (hele artiklen), hvori delen (fra producenten) med problematisk kemi indgår.

Særlig opmærksomhed ved import af varer udenfor EU

Hvis virksomheden importerer varer med stoffer fra kandidatlisten fra leverandører uden for EU, men som efterfølgende sælges i EU, skal man være særlig opmærksom. Her er det jer som importør til EU, der er ansvarlig for registreringen af delkomponenten med kandidatlistestoffer. Virksomheder uden for EU har ikke mulighed for at foretage registreringen. Derudover skal selve varen, som delkomponenten med kandidatlistestoffer indgår i, også registreres af importøren.

Formålet med SCIP-databasen

Formålet med registreringen i SCIP-databasen er at reducere farlige stoffer i affald ved at fremme substitution samt at øge viden om farlige kemikalier i artikler og produkter gennem hele deres livscyklus. Endelig vil tiltagene også bidrage til en bedre cirkulær økonomi.

Hvad skal virksomheder gøre?

Fremadrettet skal virksomheder der er anført ovenfor:

 • have et overblik over alle deres varer og de delkomponenter, der indgår heri
 • undersøge om varerne og delkomponenterne indeholder stoffer på Kandidatlisten i en koncentration på over 0,1 vægtprocent (udbed jer dokumentation fra underleverandører/producenter for de komponenter jeres virksomhed har)
 • registrere artikler, som indeholder mere end 0,1 vægtprocent af stoffer på Kandidatlisten

SCIP-databasen

Registreringen skal foretages i SCIP-databasen under Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). SCIP er en forkortelse for “Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”.

For at få adgang til databasen skal din virksomhed registreres ved ECHA.

Brug for rådgivning?

Joblife kan bistå virksomheder med:

 • Rådgivning om de nye regler for SCIP-registrering
 • Gennemgang af din virksomheds varer og opdeling i artikler/ikke-artikler
 • Undersøge indhold af kandidatlistestoffer i artikler
 • Rådgive om substitution

 

Læs mere  SCIP-databasen – ECHA (europa.eu)

Faktaboks om Artikel og Kandidatlisten

Hvad er en artikel?

En artikel er defineret som ”en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”. Overordnet vil de fleste genstande, som vi omgås i dagligdagen, være artikler. Det kan være byggematerialer, værktøj, ventiler, IT-udstyr, kabler og ledninger, kontormøbler, biler, emballager og meget mere. Desuden er de fleste artikler, som fx en boremaskine, sammensat af flere artikler (kaldet delartikler). Hver enkelt delartikel skal i disse tilfælde vurderes hver for sig.

Rene kemiske stoffer eller blandinger heraf som fx maling, lim og fortynder er undtaget fra registreringspligten, men emballagen de er i, er omfattet.

Hvad er kandidatlisten?

Kandidatlisten er en liste over særligt problematiske kemiske stoffer. De kan fx være farlige for sikkerhed og sundhed for mennesker og for vand-, luft- og jordmiljøet. Hvis et kemisk stof er på kandidatlisten, pålægger det virksomhederne en række forpligtigelser, som fx at indhente information og videregive denne i leverandørkæden.

Et stof på kandidatlisten kan senere komme på godkendelsesordningen under REACH, hvilket betyder at virksomheder skal søge godkendelse, før stoffet må anvendes.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev