Vidensdeling på tværs af organisationen

Udviklingscenter Ribe har sammen med ALECTIA igennem 2015 og 2016 iværksat en række banebrydende initiativer for at sikre en god vidensdeling på tværs af organisationen. Vidensdelingen skal sikre at viden, ressourcer og kompetencer systematisk synliggøres og kommer bedst muligt i spil i organisationen. Vidensdelingen har til formål dagligt at understøtte og styrke medarbejdernes arbejde med borgerne.

Udviklingscenter Ribe er et bo- støtte- og aktivitetstilbud til 200 voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Ydelsen gives af i alt 13 forskellige afdelinger og centret rummer 275 fuldtidsstillinger. Centerleder Anja Aalund Holst har været primus motor bag initiativerne.

Vidensdelingen er organiseret ved at samtlige medarbejdere er delt op i grupper af 8 personer, der mødes 4 gange på et år og får supervision af erhvervspsykologerne Elsebet Hyldsberg og Marie Isolde Müller fra NIRAS JOBLIFE. Vidensdelingsgrupperne er sammensat af medarbejdere på tværs af samtlige afdelinger. Medarbejderne får dermed et større kendskab til afdelingerne, borgerne og deres kolleger på tværs af hele organisationen.

Den tavse viden er guld værd

Udviklingscenter Ribes pædagogiske arbejde beror på den kognitive ressourcefokuseret og anerkendende tilgang (KRAP). Vidensdelingen bygger på netop denne tilgang ved at fremhæve det der virker samt opfordre medarbejderne til at gøre mere af dette. Supervisiorene fra NIRAS JOBLIFE har derfor også et stort fokus på at få den ’tavse’ viden frem, hvilket er den viden som medarbejderne dagligt sætter i spil, og som de måske ikke er bevidste om er viden, handling og tilgang, som kan være værdifuld viden for deres øvrige kolleger og dermed også borgerne.

Succesoplevelser og styrker

KRAP inddrages endvidere ved, at medarbejderne sammen skal sætte deres arbejde under en anerkendende lup. Dette sker i praksis ved, hver gang der er vidensdeling, indledes sceancen med at medarbejderne bliver sat sammen med en kollega fra en anden afdeling. Imens medarbejderen fortæller om en succesoplevelse, skal kollegaen notere hvilke styrker og positive egenskaber, som de hører vedkommende har sat i spil, for at lykkes med deres opgave. Herigennem får medarbejderen både øget fokus på allerede kendte kompetencer, men der er også mulighed for, gennem hjælp fra kollegaen at opdage og fremhæve mere ukendte styrker hos medarbejderen.

Efterfølgende sætter supervisoren fra NIRAS JOBLIFE fokus på en eller flere af medarbejdernes aktuelle udfordringer med borgerne, som resten af gruppen herefter reflekterer og sparrer omkring. Dermed opnås vidensdeling omkring redskaber, erfaringer og tilgange som medarbejderne dagligt sætter i spil. På nogle af vidensdelingsgangene indgår undervisning. Blandt andet har Elsebet og Marie fra NIRAS JOBLIFE holdt oplæg omkring bl.a. forandring samt kollegial feedback, hvilket efterfølgende giver anledning til refleksion omkring, hvordan de selv og deres afdeling i dag arbejder med dette. Samtidig understøtter det et fælles sprog og en fælles kvalificering af anvendte metoder.

Videns database

For at understøtte vidensdelingen har organisationen oprettet en online videns database, hvor medarbejderne løbende har mulighed for at lægge relevant viden samt gode historier op fra deres arbejde. Databasen har på sigt til formål at understøtte vidensdelingen på tværs af organisationen og gøre den individuelle viden til organisationens.

Mange af deltagerne oplever, at vidensdelingen på tværs af afdelingerne bidrager positivt til, at de lærer hinandens arbejde at kende. Det er med til at nedbryde fordomme om hinanden, giver et større fællesskab og afstanden bliver kortere, når medarbejderne i hverdagen står med udfordringer og spørgsmål, som de ved en kollega fra naboafdelingen kan hjælpe med. Det bidrager til at medarbejdere hjælper hinanden, hvis de i hverdagen står med nogle udfordringer eller spørgsmål, som de mangler sparring eller direkte hjælp til.

Hvis I er interesserede i at høre mere skal erhvervspsykolog fra NIRAS JOBLIFE Marie Isolde Müller og Centerleder ved Udviklingscenter Ribe Anja Aalund Holst holde en workshop om supervisions og vidensdelingsprojektet på Arbejdsmiljøkonferencen d. 7. november 2016.