Substitutionspligt og kræftfremkaldende stoffer

Virksomheder er forpligtede til at forsøge at erstatte – substituere - kemiske produkter, der indeholder kræftfremkaldende stoffer. Man må ikke anvende et sådant produkt, hvis en substitution er muligt, og det er det i langt de fleste tilfælde.

KRAN-vurdering

Det er dansk lovgivning, der foreskriver denne forpligtelse, og virksomheder skal kunne dokumentere overfor Arbejdstilsynet, at de har gjort alt for at fjerne produktet eller erstatte det med et stof, materiale eller en proces, som ikke er farlig eller er mindre farlig. Erstatning skal foretages uanset, om påvirkningerne fra de farlige stoffer og materialer er ubetydelige. Kun ved urimelige merudgifter for arbejdsgiveren, kan en erstatning udelades, hvilket igen skal dokumenteres overfor arbejdstilsynet.

Hvordan finder man frem til de kræftrisikable stoffer?

Man kan finde de kræftfremkaldende stoffer ved at læse på produktets etiket eller i sikkerhedsdatabladet. Man skal se på fare-sætningerne og specifikt på H-sætningerne H350, H350i og H351.

Derefter kan produktets indholdsstoffer slås op i kræftlisten, som er et bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse ”Bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer” (kræftbekendtgørelsen). Listen indeholder specifikke stofnavne, procentindhold og særlige bestemmelser (paragraffer i kræftbekendtgørelsen) for de enkelte kræftfremkaldende stoffer.

 

Joblife tilbyder sparring og rådgivning til dette arbejde, som kan være en omstændelig opgave.

Joblife har desuden et kemistyringssystem – Dansk Kemidatabase – som kan håndtere denne opgave på en nemmere måde, idet databasen opererer med farvekoder i forhold til produkternes farlighed vurderet i forhold til forskellige myndighedslister, bl.a. kræftlisten. Disse produkter har en rød farvekode i databasen, ligesom mindre farlige produkter har andre farvekoder, så databasen også kan bruges som substitutionsværktøj.


Undgå at få de kræftrisikable stoffer ind på virksomheden – screen et produkt med en KRAN-vurdering

En KRAN-vurdering er en metode til at undgå, at ny farlig kemi kommer ind på virksomheden. KRAN står for Kræft, Reproduktion, Allergi og Nerveskade. Før indkøb vurderes et produkt på forhånd ud fra sikkerhedsdatabladet, om produktet indeholder stoffer, der er kræftrisikable, reproduktionsskadende, allergifremkaldende og nerveskadende. Der laves desuden andre vurderinger, som organiske opløsningsmidler, krav til uddannelse og om der er indhold af særligt problematiske stoffer m.v.

Ved en KRAN-vurdering giver Joblife en kort anbefaling til de forholdsregler og foranstaltninger, der skal være til stede under arbejdet med produktet samt oplister de sundhedsfarer, der måtte være.

Succeskriteriet for godkendelse af et kemisk produkt til indkøb er, at produktet ikke indeholder uhensigtsmæssige stoffer, og at man kan tage de nødvendige forholdsregler. På denne måde undgås brug af uhensigtsmæssige produkter på virksomheden.

Joblife bistår virksomheder med KRAN-vurderinger, så man derved undgår at få produkter med kræftfremkaldende – eller andre skadelige stoffer – ind på virksomheden.

Læs om LINAK’s erfaringer med at lave KRAN-vurderinger

Tilmeld dig vores nyhedsbrev