Arbejdstilsynet har øget tilsyn i 2020

6 udvalgte brancher

Er I klar til tilsynet?

Arbejdstilsynet har fra marts måned i år særlig fokus på forskellige arbejdsmiljøområder i disse specifikke brancher:

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien, Slagterier, Plast, glas og beton, Vejgodstransport, Døgninstitutioner og hjemmepleje samt Hospitaler.

De faglige emner er ergonomi, kemi, forebyggelse af ulykker samt psykisk arbejdsmiljø – og for hvert emne, er det meget konkrete faglig fokus, I skal være forberedte på.

Fra maj er det desuden hos Kriminalforsorgen, hvor der er fokus på psykisk arbejdsmiljø og fra juni kommer Metal & Maskiner samt Landbrug også med specifikke arbejdsmiljøemner.

Bliv klogere på, hvad arbejdstilsynet fokuserer her:

Døgninstitutioner og i hjemmeplejen - fokus på følelsesmæssige krav

Fra marts er der en særlig indsats på de høje følelsesmæssige krav:

Høje følelsesmæssige krav handler bl.a. om at jeres medarbejdere skal bruge deres indlevelsesevne og håndtere egne følelser i arbejdet med borgere, der har et særligt behov for hjælp.

Forebyggelse kan reducere risikoen for at jeres ansatte mistrives og i værste fald bliver syge af at gå på arbejde (uddrag fra AT’s hjemmeside):

Hjælp og sparring – både i det daglige arbejde og ved særligt vanskelige situationer
<Id=”Dgninstitutioner og hjemmepleje”

 • De ansatte skal have den rette støtte i det daglige arbejde, fx
  • Dialog mellem leder og ansat
  • Hyppige møder / kontakt til kollegaer
  • Supervision af personalegrupper

Sikr oplæring i forhold til arbejdet med høje følelsesmæssige krav

 • Alle oplæres i metoder til at håndtere følelsesmæssige krav fx konflikter

Planlæg og tilrettelæg arbejdet i forhold til høje følelsesmæssige krav

 • Tilrettelæg arbejdet, så ansatte kan få støtte fra kollegaer og den nærmeste leder
 • Lav overlap ved vagtskifte
 • Sikr en god overordnet planlægning og koordinering

Joblifes kommentarer til ovenstående er, at udover de aktuelle psykiske forhold, lægges der ved Arbejdstilsynets tilsyn vægt på, at institutionerne har klare og kendte retningslinjer for, hvordan vold og trusler forebygges og håndteres.

Desuden skal der ved høje følelsesmæssige krav være en sammenhæng mellem forekomsten og forebyggelse, så det sikres at forekomsten af høje følelsesmæssige krav reduceres mest muligt, og at kontakten til patienterne forberedes og efterarbejdes tilstrækkeligt effektivt.

Joblife kan hjælpe jer med at vurdere netop jeres forhold og tilpasse uddannelser i fx konflikthåndtering eller i forebyggelse af vold og trusler, så jeres medarbejdere opkvalificeres, så de bedst mulige arbejdsbetingelser opnås.

I kan se mere om vores ydelser på vores hjemmeside, Joblife.dk eller direkte om konflikthåndtering her og Vold, trusler og mobning.

Hospitalerne - fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø

Fra marts er der en særlig indsats på et godt psykisk arbejdsmiljø:

Stort tidspres kan medføre at de ansatte har svært ved at finde tid til at holde pauser eller arbejder i et højt tempo med en følelse af, at de har vanskeligt ved at udføre arbejdet i den ønskede kvalitet.

Der kan arbejdes med forebyggelse med følgende initiativer:

Hav fokus på prioritering af opgaverne

 • Sørg for god overordnet planlægning og koordinering
  • Hjælp de ansatte med at prioritere arbejdsopgaverne
  • Sikr, at der er mulighed for støtte fra kollegaer og den nærmeste ledelse

Giv de ansatte indflydelse i arbejdet

 • Inddrag de ansatte i planlægningen af arbejdet samt fordeling af opgaverne.
  • Hvordan kan de ansatte påvirke bl.a. udførelse, arbejdsmetoder, rækkefølge af opgaver samt kvalitet af de enkelte arbejdsopgaver?

Udvis tydelighed omkring service- og kvalitetsniveauet i arbejdet

 • Tilpasning af serviceniveauet, så problemer med arbejdsmængde og tidspres kan forebygges
  • Skab et overblik over de krav, der stilles til den enkelte – og husk at informere patienterne om, hvilke ydelser, de kan forvente
  • Dialog skal bidrage til at forholdet mellem medarbejdernes egne krav og forventninger og de reelle muligheder for at indfri disse, stemmer overens.

 

Joblife kan hjælpe jer med at skabe en åben og god dialog vedrørende arbejdsmængde og tidspres, hvor I selv sætter de faglige rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø på afdelingen.

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien - fokus på de ergonomiske forhold

Fra marts er der en særlig indsats på de ergonomiske forhold:

Her skal I være opmærksom på – (uddrag fra AT’s hjemmeside):

 • Varier arbejdet ved at skifte mellem arbejdsopgaver
  • Ved at rotere mellem arbejdsopgaverne mindskes risikoen for at medarbejderen belaster de samme dele af kroppen.
 • Indret arbejdspladsen til medarbejderen
  • Fx ved indstilling af bordhøjden, brug palleløftere til at få paller, reoler og vogne op i højden
 • Oplær medarbejderen i at anvende korrekte tekniske hjælpemidler
  • Giv grundig oplæring og instruktion i, hvor og hvordan de tekniske hjælpemidler skal bruges.
 • Brug egnede tekniske hjælpemidler – i stedet for at løfte eller bære
  • Brug fx elektriske palleløftere, transportbånd eller vacuumløftere

 

Joblifes kommentarer til ovenstående er, at udover de fysiske forhold, lægges der ved Arbejdstilsynets  tilsyn vægt på, at medarbejderne er instrueret i opgaverne.

Samtidig vurderes det, om der bliver ført tilstrækkeligt tilsyn med, at de valgte tiltag anvendes i dagligdagen – det vil sige, om både ledere og medarbejdere selv har den rigtige adfærd, hvor de fx bruger de tekniske hjælpemidler, og samtidig taler med kollegaer, hvis de ikke har de samme gode vaner.

Joblife kan hjælpe jer med at vurdere netop jeres forhold. Vi vurderer både den enkelte arbejdsplads eller arbejdsproces i forhold til den enkelte medarbejder og i forhold til lovgivningen. Vi kommer desuden med  forbedringsforslag til de gode løsninger, hvis I har behov for det.

 

I kan se mere om vores ydelser på vores hjemmeside, Joblife.dk samt se film om ergonomisk arbejdsmiljø, Film, som vi har lavet for BAU Jord til Bord i samarbejde med Arla Foods.

Plast, glas og betonbrancherne - fokus på at forebygge sygdom

Fra marts er der en særlig indsats på at forebygge sygdom ved at fokusere på de arbejdsprocesser, hvor medarbejdere i Plast, glas og betonbrancherne udsættes for kemiske stoffer og materialer

I skal udarbejde en kemisk risikovurdering og herefter arbejde med STOP-princippet – (uddrag fra AT’s hjemmeside):

Substitution

 • Udskift farlige produkter og arbejdsprocesser med nogle, der er mindre farlige
  • Se på faremærkningen og vær også opmærksom på, i hvilken form produktet anvendes fx pulver eller granulat

Tekniske foranstaltninger

 • Brug lukket anlæg eller procesventilation
  • Brug så vidt muligt et lukket anlæg, er det ikke muligt skal der anvendes procesventilation, der fjerner stoffer og materialer fra luften, hvor de opstår

Organisatoriske foranstaltninger

 • Undgå spredning af farlig kemi
  • Adskil arbejdsområder samt sikr grundig rengøring og god hygiejne.

Personlige værnemidler

 • Brug personlige værnemidler som sidste udvej
  • Vælg de korrekte personlige værnemidler og vær opmærksom på at nogle sikkerhedsdatablade blot oplyser, at der skal anvendes handsker, men ikke en præcisering af krav til materialer eller gennembrudstid.

Desuden skal I

Oplære og instruere medarbejderne i at udføre arbejdet korrekt

 • Selve arbejdet med den farlige kemi samt de risici, der er forbundet med stofferne og materialerne i arbejdsprocesserne
 • Hvordan kemien håndteres, bruges og opbevares sikkert
 • Sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet samt ved eventuelle uheld
 • Bortskaffelse af affald.

Oplæring kan være mundtlig eller skriftlig afhængig af kompleksiteten i processen

 • Skriftlige materialer kan fx være
  • Beskrivelser
  • Piktogrammer
  • tegninger
  • video
 • Oplæringen og instruktionen skal gentages jævnligt og der skal føres løbende tilsyn med at den er tilstrækkelig og at den følges.

Joblifes kommentarer til ovenstående er, at udover de fysiske forhold, lægges der ved Arbejdstilsynets  tilsyn stor vægt på, at medarbejderne er instrueret i opgaverne.

Samtidig vurderes det, om der bliver ført tilstrækkeligt tilsyn med, at de valgte tiltag anvendes i dagligdagen – det vil sige, om både ledere og medarbejdere selv har den rigtige adfærd, hvordan de fx håndterer kemikalierne eller bruger de nødvendige værnemidler, og samtidig taler med kollegaer, hvis de ikke har de samme gode vaner.

Joblife kan hjælpe jer med at vurdere netop jeres forhold. Vi vurderer både det enkelte kemikalie og kemikaliets anvendelse i en given arbejdsproces. Desuden kan vi udarbejde den kemiske risikovurdering samt instruktioner til medarbejderne.

Anvender I en database til registrering af jeres kemikalier, kan vi tage udgangspunkt i den, eller vi kan anvende Joblife’s Dansk Kemidatabase til opgaven.

 

I kan se mere om alle vores ydelser på vores hjemmeside, Joblife.dk  eller vedrørende håndtering af kemikalier direkte på STOP  eller på Kemisk Risikovurdering

I skal udarbejde en kemisk risikovurdering og herefter arbejde med STOP-princippet – (uddrag fra AT’s hjemmeside):

Substitution

 • Udskift farlige produkter og arbejdsprocesser med nogle, der er mindre farlige
  • Se på faremærkningen og vær også opmærksom på, i hvilken form produktet anvendes fx pulver eller granulat

Tekniske foranstaltninger

 • Brug lukket anlæg eller procesventilation
  • Brug så vidt muligt et lukket anlæg, er det ikke muligt skal der anvendes procesventilation, der fjerner stoffer og materialer fra luften, hvor de opstår

Organisatoriske foranstaltninger

 • Undgå spredning af farlig kemi
  • Adskil arbejdsområder samt sikr grundig rengøring og god hygiejne.

Personlige værnemidler

 • Brug personlige værnemidler som sidste udvej
  • Vælg de korrekte personlige værnemidler og vær opmærksom på at nogle sikkerhedsdatablade blot oplyser, at der skal anvendes handsker, men ikke en præcisering af krav til materialer eller gennembrudstid.

Desuden skal I

Oplære og instruere medarbejderne i at udføre arbejdet korrekt

 • Selve arbejdet med den farlige kemi samt de risici, der er forbundet med stofferne og materialerne i arbejdsprocesserne
 • Hvordan kemien håndteres, bruges og opbevares sikkert
 • Sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet samt ved eventuelle uheld
 • Bortskaffelse af affald.

Oplæring kan være mundtlig eller skriftlig afhængig af kompleksiteten i processen

 • Skriftlige materialer kan fx være
  • Beskrivelser
  • Piktogrammer
  • tegninger
  • video
 • Oplæringen og instruktionen skal gentages jævnligt og der skal føres løbende tilsyn med at den er tilstrækkelig og at den følges.

 

Joblifes kommentarer til ovenstående er, at udover de fysiske forhold, lægges der ved Arbejdstilsynets  tilsyn stor vægt på, at medarbejderne er instrueret i opgaverne.

Samtidig vurderes det, om der bliver ført tilstrækkeligt tilsyn med, at de valgte tiltag anvendes i dagligdagen – det vil sige, om både ledere og medarbejdere selv har den rigtige adfærd, hvordan de fx håndterer kemikalierne eller bruger de nødvendige værnemidler, og samtidig taler med kollegaer, hvis de ikke har de samme gode vaner.

Joblife kan hjælpe jer med at vurdere netop jeres forhold. Vi vurderer både det enkelte kemikalie og kemikaliets anvendelse i en given arbejdsproces. Desuden kan vi udarbejde den kemiske risikovurdering samt instruktioner til medarbejderne.

Anvender I en database til registrering af jeres kemikalier, kan vi tage udgangspunkt i den, eller vi kan anvende Joblife’s Dansk Kemidatabase til opgaven.

 

I kan se mere om alle vores ydelser på vores hjemmeside, Joblife.dk  eller vedrørende håndtering af kemikalier direkte på STOP  eller på Kemisk Risikovurdering

Slagterier - fokus på ergonomiske forhold

Fra marts er der en særlig indsats på de ergonomiske forhold:

Her skal I være opmærksom på – (uddrag fra AT’s hjemmeside):

 • Varier arbejdet ved at skifte mellem arbejdsopgaver
  • Ved at rotere mellem arbejdsopgaverne mindskes risikoen for at medarbejderen belaster de samme dele af kroppen.
 • Indret arbejdspladsen til medarbejderen
  • Fx ved indstilling af bordhøjden, brug palleløftere til at få paller, reoler og vogne op i højden
 • Oplær medarbejderen i at anvende korrekte tekniske hjælpemidler
  • Giv grundig oplæring og instruktion i, hvor og hvordan de tekniske hjælpemidler skal bruges.
 • Brug egnede tekniske hjælpemidler – i stedet for at løfte eller bære
  • Brug fx elektriske palleløftere, transportbånd eller vacuumløftere

 

Joblifes kommentarer til ovenstående er, at udover de fysiske forhold, lægges der ved Arbejdstilsynets  tilsyn vægt på, at medarbejderne er instrueret i opgaverne.

Samtidig vurderes det, om der bliver ført tilstrækkeligt tilsyn med, at de valgte tiltag anvendes i dagligdagen – det vil sige, om både ledere og medarbejdere selv har den rigtige adfærd, hvor de fx bruger de tekniske hjælpemidler, og samtidig taler med kollegaer, hvis de ikke har de samme gode vaner.

Joblife kan hjælpe jer med at vurdere netop jeres forhold. Vi vurderer både den enkelte arbejdsplads eller arbejdsproces i forhold til den enkelte medarbejder og i forhold til lovgivningen. Vi kommer desuden med  forbedringsforslag til de gode løsninger, hvis I har behov for det.

 

I kan se mere om vores ydelser på vores hjemmeside, Joblife.dk

Vejgodstransport og Andre post- og kurertjenester - fokus på de ergonomiske forhold og forebyggelse af ulykker

Fra marts er der fokus på de ergonomiske forhold samt forebyggelse af ulykker:

Her skal I være opmærksom på – (uddrag fra AT’s hjemmeside)

Forebyggelse af ulykker:

 • Forebyg faldulykker ved at gennemføre en struktureret vedligeholdelse af køretøjet.
  • Giv chaufførerne kompetencer
  • Vurdering af køretøjets placering på underlaget (fx skrående grund)
  • Lastens placering
  • Adgangsforhold
  • Brug af værktøjer og hjælpemidler
  • På egne og fremmede virksomheder – overhold reglerne og bær synligt arbejdstøj
 • Forebyg påkørsel af chaufføren
  • Ruteplanlægning – tænk herunder også parkeringsforhold og adgangsveje samt trafiktæthed
  • Vejrforhold og synlighed, husk vinterberedskabet
  • Jævnt og plant underlag, der ikke er glat
  • Chaufføren skal selv bidrage til at renholde underlaget fx fjerne spild
  • Procedure for, hvad chaufføren gør, hvis forholdene ikke er i orden
 • Sikr at chaufførerne ikke kan blive ramt af faldende genstande
  • Planlægning af arbejdet, så det ikke sker i områder, hvor der er risiko for at genstande kan falde ned fx vha. afmærkninger
  • Vurdering af udstyrets kapacitet og bæreevne
  • Vurdering af løftemetoder og fastgørelse af gods
  • Ydre påvirkninger som fx risiko for påkørsler eller vejrforhold fx kraftig blæst.
 • Psykisk beredskab
  • Chaufførerne skal have den fornødne instruktion i tilfælde af, at de udsættes for en traumatisk hændelse i forbindelse med deres arbejde
  • Tilbud om psykisk førstehjælp ved behov
  • Planlægning af arbejdet, så risikoen for at chaufførerne bliver udsat for vold og trusler reduceres
  • Træning i konflikthåndtering

 

Ergonomiske forhold:

 • Gennemgå arbejdsprocesser – og find de steder, hvor hjælpemidler, planlægning og dialog med kunden kan forbedre arbejdsmiljøet.
  • Undgå tunge løft
  • Brug af løfteudstyr og hjælpemidler fx palleløftere
 • Planlægning og indretning af biler
  • Placering af pakker – placer de tungeste i højde med albuen
 • Undgå skader, hvis godset fx har kilet sig fast – brug hjælpemidler til at få det fri
  • Efterse stropper og reb, som bruges til fastspænding af gods.
  • Vær opmærksom på aflæsning af særligt tungt gods

Joblifes kommentarer til ovenstående er, at der er stor opmærksomhed på arbejde, der foregår i højden, fx ved arbejde på lad, på ramper eller på selve godset – her skal der tænkes på adgangsforhold, arbejde ved kanten samt på at anvende fodtøj, der sidder fast på foden.

Samtidig ses der på, at gangarealer er ryddelige og fri for skader samt på adskillelsen mellem gående og kørende trafikanter fx på lagre og industrivirksomheder.

Udover de fysiske forhold, lægges der ved Arbejdstilsynets tilsyn stor vægt på, at medarbejderne er instrueret i opgaverne.

Samtidig vurderes det, om der bliver ført tilstrækkeligt tilsyn med, at de valgte tiltag anvendes i dagligdagen – det vil sige, om både ledere og medarbejdere selv har den rigtige adfærd, hvordan de fx bruger hjælpemidlerne eller bruger de nødvendige værnemidler, og samtidig taler med kollegaer, hvis de ikke har de samme gode vaner.

Joblife kan hjælpe jer med at vurdere netop jeres forhold. Vi vurderer både den enkelte arbejdsplads eller arbejdsproces i forhold til den enkelte medarbejder og i forhold til lovgivningen. Vi kan desuden arbejde med medarbejdernes adfærd, så de i højere grad tænker egen sikkerhed i deres daglige arbejde.

Se mere om vores ydelser her: https://www.joblife.dk/

Joblife kan hjælpe jer med at vurdere netop jeres arbejdsmiljøforhold. Vi kan vurdere både den enkelte arbejdsplads og arbejdsproces, og hvor vi med udgangspunkt i de aktuelle forhold finder løsninger på eventuelle udfordringer i samarbejde med virksomheden.

Se mere om vores ydelser her:

Link til Arbejdstilsynets artikel: 134 mio kr til bedre arbejdsmiljø i udvalgte brancher

Tilmeld dig vores nyhedsbrev