Kemiske produkter

Mange virksomheder arbejder med kemiske stoffer og blandinger som en del af deres daglige opgaver – enten til brug i driftsopgaven fx i produktionen, ved serviceydelsen, på et laboratorie, som rengøringsmidler eller til vedligeholdelse. Mange af kemikalierne er farlige for medarbejderne, hvis de ikke håndteres på en forsvarlig måde, og hvis ikke arbejdspladserne er indrettet korrekt. Ved at indrette arbejdspladser og skabe optimale arbejdsrutiner kan virksomheder forebygge skader og lidelser under arbejdet med kemikalierne til gavn for både medarbejderne og virksomheden.

CLP Klassificering

EU-lovgivningen om mærkning af kemikalier foreskriver at alle farlige stoffer og materialer skal mærkes efter CLP-systemet (Classification, Labelling and Packaging).

Nye regelændringer er trådt i kraft, så kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger bortfalder. Det betyder, at virksomhederne i stedet har metodefrihed til at instruere medarbejderne om faresymboler og fare- og sikkerhedssætninger inden arbejdet med kemikaliet påbegyndes.

Ved særligt farlige stoffer og materialer skal instruktionen understøttes af skriftligt materiale. Instruktionen skal gentages efter behov samt når leverandørerne opdaterer deres sikkerhedsblade med anden mærkning eller indholdsstoffer.

Virksomhederne skal lave kemisk APV (kemisk risikovurdering), på alle kemikalier/processer hvor der kan ske en eksponering for enten kemi eller procesgenererede forureninger som fx støv, dieselpartiker, svejserøg mm.

Virksomheder, der producerer, emballerer og importerer kemikalier, skal klassificere og mærke alle kemikalier. Desuden skal virksomhederne sikre, at emballagen lever op til de krav, der stilles ved transport af farligt gods.

I Joblife rådgiver vi om de nye regler om instruktion og kemisk risikovurdering samt de medfølgende ændringer. Desuden rådgiver vi generelt på en række områder inden for det kemiske arbejdsmiljø, ligesom vi tilbyder en løsning i forhold til både kemiske risikovurderinger og kemikalieinstruktioner (arbejdspladsbrugsanvisninger) med vores online styringsværktøj Dansk Kemidatabase

Joblifes konsulenter på kemiområdet tilbyder bl.a. at:

 • Rådgive om indkøbspolitikker for kemikalier og krav i forbindelse med indkøb.
 • Gennemføre kemikaliescreeninger med henblik på at registrere og kortlægge virksomhedens kemikalier.
 • Bistå med at få erstattet farlige kemikalier med mindre farlige kemikalier (substitution).
 • Rådgive om korrekt indretning af arbejdspladser, fx mht. ventilation og indkapsling.
 • Rådgive om brug af værnemidler, fx handsker, sikkerhedsbriller og åndedrætsværn.
 • Udarbejde sikkerhedsdatablade og kemikalieinstruktioner.
 • Beregne klassificering af blandinger og fortyndinger
 • Oversætte sikkerhedsdatablade
 • Tilmelde produkter til produktregisteret
 • Undervise i kemi i hverdagen og på alle niveauer
 • Gennemføre kemiske sikkerhedsrunderinger.
 • Rådgive om opbevaring af al kemi, herunder også oplag brandfarlige væsker

Joblife tilbyder desuden at håndtere opgaver, der skal løses som konsekvens af de nye regelændringer. Vi kan bl.a.:

 • Informere om, hvad den nye lovgivning betyder.
 • Identificere de konkrete opgaver, virksomheden skal løse.
 • Assistere ved den kemiske risikovurdering i virksomheden
 • Afholde kursus hvor virksomheden klædes på til kemisk risikovurdering