Kemiske produkter

Mange virksomheder arbejder med kemiske stoffer og blandinger som en del af deres daglige opgaver – enten til brug i driftsopgaven fx i produktionen, ved serviceydelsen, på et laboratorie, som rengøringsmidler eller til vedligeholdelse. Mange af kemikalierne er farlige for medarbejderne, hvis de ikke håndteres på en forsvarlig måde, og hvis ikke arbejdspladserne er indrettet korrekt. Ved at indrette arbejdspladser og skabe optimale arbejdsrutiner kan virksomheder forebygge skader og lidelser under arbejdet med kemikalierne til gavn for både medarbejderne og virksomheden.

EU-lovgivningen om mærkning af alle kemikalier efter det nye system CLP (Classification, Labelling and Packaging) betyder, at de orange faremærker er skiftet til nye rød/hvide faresymboler. Det betyder, at virksomhederne skal instruere medarbejderne om de nye faresymboler og fare- og sikkerhedssætninger samt revidere alle arbejdspladsbrugsanvisninger i takt med, at leverandørerne opdaterer deres sikkerhedsblade.

Virksomheder, der producerer, emballerer og importerer kemikalier, skal klassificere og mærke alle kemikalier efter de nye regler samt revidere alle sikkerhedsdatablade for eksisterende kemikalier. Desuden skal virksomhederne sikre, at emballagen lever op til de krav, der stilles ved transport af farligt gods.
I Joblife rådgiver vi om de nye mærkningsregler og de medfølgende ændringer. Desuden rådgiver vi generelt på en række områder inden for det kemiske arbejdsmiljø, ligesom vi tilbyder en løsning i forhold til arbejdspladsbrugsanvisninger med vores Kemidatabase.

Joblifes konsulenter på kemiområdet tilbyder bl.a. at:

 • Rådgive om indkøbspolitikker for kemikalier og krav i forbindelse med indkøb.
 • Gennemføre kemikaliescreeninger med henblik på at registrere og kortlægge virksomhedens kemikalier.
 • Bistå med at få erstattet farlige kemikalier med mindre farlige kemikalier (substitution).
 • Rådgive om korrekt indretning af arbejdspladser, fx mht. ventilation og indkapsling.
 • Rådgive om brug af værnemidler, fx handsker, sikkerhedsbriller og åndedrætsværn.
 • Udarbejde sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.
 • Undervise om kemi i hverdagen.
 • Gennemføre kemiske sikkerhedsrunderinger.

Joblife tilbyder desuden at håndtere opgaver, der skal løses som konsekvens af den nye lov. Vi kan bl.a.:

 • Informere om, hvad den nye lovgivning betyder.
 • Identificere de konkrete opgaver, virksomheden skal løse.
 • Instruere om de nye faresymboler og fare- og sikkerhedssætninger.
 • Klassificere kemikalier, vælge emballage og udarbejde etiketter.
 • Udarbejde sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.

Konsulenter